Begrippenlijst

Aanhanger
Een caravan, aanhangwagen of daarmee gelijk te stellen object.

Afleverbewijs
Document waarop gegevens betreffende de aflevering van de leaseauto worden vastgelegd, zoals de afleveringsdatum en -plaats en de kilometerstand bij aflevering. Tevens is het mogelijk op het afleverbewijs eventueel op de leaseauto aanwezige beschadigingen of andere opmerkingen te plaatsen. Het afleverbewijs wordt getekend door PURE of de partij die de leaseauto namens PURE aflevert en door LESSEE of de persoon die de leaseauto namens LESSEE in ontvangst neemt.

APK
Algemene Periodieke Keuring. Wettelijke verplichting voor motorvoertuigen, waarbij wordt gekeken naar aspecten van veiligheid en milieu.

Bestuurdershandleiding
Document waarin de richtlijnen van PURE ten aanzien van het gebruik van de leaseauto zijn vastgelegd. De Pure Lease Bestuurdershandleiding is zowel als hardcopy en online beschikbaar.

Bezwaren
Een schuldlast op een object leggen; belasten met een zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld in pand geven.

Boekwaarde
De waarde van de leaseauto op een bepaald moment in de looptijd van het leasecontract. De boekwaarde wordt mede bepaald door de aanvangsinvestering en het tot aan het moment van bepalen door LESSEE middels de leaseprijs betaalde afschrijving.

BPM
Belasting van Personenauto’s en motorrijwielen. Deze belasting wordt afgedragen bij koop of import van een personenauto of motor.

Casco schade
Schade aan de leaseauto.

Eigen Risico
Bedrag dat aan LESSEE in rekening wordt gebracht per niet-verhaalbaar schadegeval. Het bedrag wordt overeengekomen op het leasecontract.

Fiscale bijtelling
Door de fiscus bepaald forfaitair bedrag, dat bij het fiscaal inkomen van een berijder dient te worden opgeteld vanwege het privé-gebruik van een door LESSEE beschikbaar gesteld voertuig.

Fiscale waarde
Voor de fiscale bijtelling gaat de belastingdienst uit van de fiscale waarde. Dit is de officiële nieuwprijs van de leaseauto die geldt op de dag waarop het kenteken is toegekend. De fiscale waarde wordt berekend inclusief BTW, BPM en opties die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht voordat het kenteken is toegekend.

Feitelijke berijder
Onder feitelijke berijder wordt begrepen een derde die (naast LESSEE) gerechtigd is gebruik te maken van de leaseauto. Dit betreffen de personen die daartoe contractueel door PURE en LESSEE gerechtigd zijn, de werknemers van LESSEE alsmede de gezinsleden van LESSEE en de gezinsleden van de werknemers van LESSEE.

Grijs kenteken
Grijs kenteken is de benaming van kentekens die onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen genieten. Het betreft hier meestal bestelauto’s, waarvoor geen BPM en minder motorrijtuigenbelasting hoeft te worden betaald indien aan de bijbehorende voorwaarden is voldaan.

Handelswaarde
De waarde van de leaseauto die in het vrije handelsverkeer kan worden gerealiseerd.

HSB
Houderschapsbelasting. Belasting die moet worden betaald voor het bezit van een motorvoertuig. Ook MRB genoemd.

Jaarkilometrage
Het jaarkilometrage heeft betrekking op het aantal kilometers dat LESSEE naar verwachting jaarlijks zal rijden met de leaseauto.

Joyriding
Het zonder toestemming van LESSEE of PURE rijden met de leaseauto, zonder dat de bestuurder zich de leaseauto wil toe-eigenen.

Leaseauto
Het object dat voor de overeengekomen periode door PURE ter beschikking wordt gesteld aan LESSEE. Dit is meestal een auto, maar kan ook een ander object zijn. Ter wille van de leesbaarheid hanteren we in de mantelovereenkomst het begrip leaseauto. NB: indien het object geen auto betreft en voor de besturing ervan een ander document dan een rijbewijs verplicht is, dient daar waar “rijbewijs” staat een dergelijk document te worden verstaan.

Leasecontract
De overeenkomst inzake een leaseauto tussen LESSEE en PURE. Per individuele leaseauto wordt een separaat leasecontract opgesteld. Elke tussen LESSEE en PURE afgesloten leasecontract valt onder de mantelovereenkomst en is onderhevig aan de daarin vastgelegde algemene voorwaarden. Op het leasecontract worden onder andere merk & type auto en opties/accessoires vastgelegd, looptijd en jaarkilometrage, welke componenten zijn opgenomen in het leasecontract en de leaseprijs.

Leaseprijs
Maandelijks door LESSEE te betalen vergoeding voor de leaseauto en overeengekomen aanvullende diensten.

Leasetarief
Met leasetarief wordt hetzelfde bedoeld als met leaseprijs.

Lessee
De partij die het gebruik van de leaseauto verwerft en die de mantelovereenkomst en het leasecontract aangaat. Wordt ook wel leasenemer genoemd. In de mantelovereenkomst aangeduid met LESSEE.

Lessor
Pure Lease B.V., in de mantelovereenkomst aangeduid met PURE.

Liquidatietarief
Onder liquidatietarief wordt verstaan de kosten die een partij aan de wederpartij betaalt om het gerechtelijk proces voordat vonnis is gewezen te kunnen afdoen (beëindigen).

Looptijd
De duur van het leasecontract, uitgedrukt in maanden. De looptijd is de periode tussen de ingangsdatum en de geplande einddatum van het leasecontract. De werkelijke duur van het leasecontract eindigt na inlevering van de leaseauto.

Mantelovereenkomst
Onderhavige overeenkomst tussen LESSEE en PURE waarin de algemene voorwaarden voor alle tussen LESSEE en PURE te sluiten leasecontracten worden overeengekomen.

Meer- /minderkilometers
Verschil tussen het aantal kilometers dat volgens het leasecontract zou worden gereden en het werkelijk aantal gereden kilometers. De verschilkilometers kunnen worden afgerekend tegen de prijs die in het leasecontract is overeengekomen.

MRB
Motorrijtuigenbelasting. Belasting die moet worden betaald voor het bezit van een motorvoertuig. Ook HSB genoemd.

Operationele lease
Dienstverlening waarbij lessor (in dit geval PURE) een leaseauto (object) aan LESSEE in gebruik geeft gedurende een overeengekomen periode tegen betaling van een periodieke vergoeding. PURE heeft zowel het economisch als juridisch eigendom en loopt het restwaarderisico.

NB: Economisch eigendom duidt het bezit van de economische waarde van een object aan. Het economische risico ligt bij de partij die de economische risico’s over het object loopt (in dit geval PURE). Juridisch eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts-)persoon op een object kan hebben. De juridisch eigenaar (PURE) is de enige die beschikkingsbevoegdheid heeft om bijvoorbeeld het object te verkopen. 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, aldus betreffende alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’’. Onder ‘(persoons)gegevens’ worden in deze bepaling mede strafrechtelijke persoonsgegevens begrepen.

RDW
Rijksdienst voor het Wegverkeer. Verzorgt onder andere registratie, documentenafgifte, toezicht en handhaving ten aanzien van motorvoertuigen in Nederland.

RTL
Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen. Dit is een hulpregistratie ten behoeve van de tenaamstelling van leaseauto’s. Hierbij kan het kenteken van de leaseauto bij de RDW op naam van LESSEE worden geregistreerd, terwijl voertuigverplichtingen als MRB/HSB en WAM alsmede het eigendomsrecht bij lessor liggen.

Rijbewijs
Een wettelijk voorgeschreven, geldig Nederlands rijbewijs zoals dat verplicht is voor de betreffende leaseauto alsmede voor een daaraan gekoppelde aanhanger indien van toepassing. Indien het geleasede object geen auto betreft doch voor de besturing ervan  (wettelijk) een bewijs verplicht is gesteld omvat het begrip ‘rijbewijs’ mede het vorenbedoelde (wettelijk) voorgeschreven bewijs.

Schuld
Onrechtmatig handelen of nalaten van LESSEE of de feitelijke bestuurder die schade (van welke aard dan ook) voor PURE of derden tot gevolg heeft.

SVI
De afkorting SVI staat voor Schade Verzekering Inzittenden. Deze verzekering dekt de schade van de berijder en de inzittenden als gevolg van een ongeval. Mogelijke schade kan bestaan uit materiële schade (bijvoorbeeld aan kleding of bagage) en letselschade (schade aan mensen en hun gezondheid alsmede de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld medische kosten, inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en uitvaartkosten).

Total loss
Een leaseauto is total loss als de herstelkosten bij schade hoger zijn dan de waarde van de leaseauto direct voor het ontstaan van de schade minus de waarde van de beschadigde leaseauto. Een leaseauto is daarnaast total loss wanneer het technisch gezien niet meer verantwoord is de schade te herstellen.

WA
Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden, door of in verband met ongevallen met de leaseauto.

Waardevermindering
Het vermeende verlies aan waarde welk optreedt bij verkoop als gevolg van schade aan of schadeverleden van de leaseauto.

1. Algemeen

Afspraken en voorwaarden
De rechtsverhoudingen tussen LESSEE en PURE worden beheerst door de afspraken en voorwaarden zoals vastgelegd in deze mantelovereenkomst welke van toepassing zijn op alle mondelinge en schriftelijke rechtsverhoudingen tussen LESSEE en PURE met betrekking tot alle door LESSEE bij PURE te leasen auto’s. Onder ‘rechtsverhouding’ zoals bedoeld in het voorgaande wordt in ieder geval mede begrepen het individuele leasecontract.

Leasecontract

PURE stelt haar toebehorende auto’s op basis van deze mantelovereenkomst door middel van leasing (operationele lease) ter beschikking aan LESSEE. Per leaseauto wordt een separaat leasecontract opgesteld. In dit leasecontract worden onder meer vastgelegd:

 • Specificaties van de leaseauto;
 • Eventuele opties en/of accessoires die worden meegeleast;
 • De leaseperiode, uitgedrukt in maanden;
 • Het overeengekomen jaarkilometrage;
 • De leaseprijs per maand;
 • De leaseprijs per kilometer;
 • Van toepassing zijnde Eigen Risico bedragen in geval van schade; en
 • De in het leasecontract opgenomen componenten.

Pechhulp
Indien LESSEE of de feitelijk berijder pech met de leaseauto hebben kunnen zij contact opnemen met de pechhulpdienst van het merk van de door hen geleasede auto. In de Bestuurdershandleiding zijn daartoe de benodigde contactgegevens opgenomen. Indien de pechhulp – om wat voor reden dan ook – niet tot stand komt, kunnen zij uiteraard ook contact opnemen met PURE Lease Assistance via het telefoonnummer 020-851 22 34.

Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL)
Waar mogelijk wordt voor de tenaamstelling van het kenteken van de leaseauto gebruik gemaakt van de Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL). Hiermee wordt het kenteken tenaamgesteld op naam van LESSEE. In een apart register wordt opgenomen, dat de auto eigendom is van PURE. Correspondentie vanuit bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) worden hierdoor direct aan LESSEE gericht. In gevallen waarbij het kenteken op naam van PURE tenaamgesteld is, is PURE gerechtigd administratiekosten aan LESSEE door te belasten voor bijvoorbeeld het verwerken van een bekeuring.

Inspectie- en controle
PURE is te allen tijde gerechtigd de leaseauto te inspecteren en controleren, zowel tijdens gebruik als tijdens reparaties of onderhoud. LESSEE is verplicht hieraan mee te werken en desgevraagd aan PURE op te geven waar de leaseauto zich bevindt.

Eenzijdige wijziging
PURE heeft het recht om deze mantelovereenkomst eenzijdig te wijzigen. PURE is verplicht om LESSEE op de hoogte te stellen  van de wijzigingen voordat deze in werking treden.

2. Totstandkoming leasecontract

Totstandkoming
Dit leasecontract wordt door beide partijen rechtsgeldig voor akkoord getekend.

Afspraken en voorwaarden
Elk leasecontract tussen LESSEE en PURE wordt beheerst door de afspraken en voorwaarden die zijn vastgelegd in onderhavige mantelovereenkomst en de Bestuurdershandleiding. Daarnaast kunnen indien gewenst eventuele aanvullende en/of afwijkende bepalingen schriftelijk tussen LESSEE en PURE worden vastgelegd. Ook voornoemde bepalingen gelden alleen bij rechtsgeldige ondertekening van zowel LESSEE als PURE.

Gebruik buiten Nederland
Uitgangspunt is, dat de leaseauto door LESSEE overwegend in Nederland wordt gebruikt. LESSEE mag de leaseauto gebruiken voor incidentele reizen buiten Nederland (bijvoorbeeld voor zakenreizen en vakantie), in de landen die behoren tot het dekkingsgebied van de verzekering zoals vermeld op de groene verzekeringskaart behorende bij de auto. In landen die niet vermeld staan op de groene kaart of hierop zijn uitgesloten geldt de verzekeringsdekking niet. LESSEE mag die landen daarom niet bezoeken met de leaseauto. LESSEE mag de leaseauto uitsluitend in die landen gebruiken, waarvoor de diverse documenten de vereiste dekking geven. Indien voor gebruik in het buitenland aanvullende documenten en/of formaliteiten vereist zijn, komen de daarbij behorende kosten voor rekening van LESSEE.

Weigering en ontbinding door PURE
PURE is te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd een leasecontract te weigeren c.q. te beëindigen conform artikel 15 van deze mantelovereenkomst zowel voor als na ondertekening ervan. Indien PURE van dit recht gebruikmaakt, is het desbetreffende leasecontract van rechtswege ontbonden.

3. Gebruiksrecht

Gebruiksrecht Lessee
PURE is en blijft eigenaar van de Leaseauto. Als LESSEE verkrijgt u het gebruiksrecht op de leaseauto. Daarmee wordt bedoeld, dat LESSEE de leaseauto mag gebruiken waarvoor deze gemaakt is en op de openbare weg onder omstandigheden waarvoor deze gebouwd is.

Gebruik door derden
De leaseauto mag gebruikt worden door eenieder in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs. LESSEE blijft zelf verantwoordelijk voor de leaseauto indien hij de leaseauto in gebruik geeft aan een derde, ook indien LESSEE de desbetreffende derde geen toestemming heeft verleend voor het gebruik.

Wijzigen aard, bestemming en/of inrichting
Het is LESSEE niet toegestaan de aard, bestemming en/of inrichting van de leaseauto te veranderen.

Gebruik overeenkomstig aard en bestemming
LESSEE gebruikt de leaseauto overeenkomstig de bestemming en aard ervan.

Wettelijke (verkeers) regels
De leaseauto mag uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig  alle Nederlandse en buitenlandse wettelijke (verkeers) regels die aan het gebruik van de auto zijn gesteld. LESSEE verplicht zich om hierop toe te zien en draagt het risico als de Nederlandse en/of buitenlandse  wettelijke (verkeers)regels niet of niet voldoende zijn nageleefd door de feitelijke bestuurder. Er mag niet worden gereden met de leaseauto in geval de feitelijke bestuurder niet bevoegd is een motorrijtuig te besturen op grond van een wet of van een rechterlijke uitspraak waarin de rijbevoegdheid is ontzegd (al dan niet voorwaardelijk). Voorbeelden  hiervan zijn rijden onder invloed van drank, drugs en/of medicijnen of wanneer het rijbewijs ongeldig of ingevorderd is. LESSEE is verplicht hierop toe te zien. Indien het hiervoor bepaalde niet is of wordt nageleefd is LESSEE aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart PURE hiervan.

Rijbewijs
De leaseauto mag uitsluitend worden gebruikt door personen die in bezit zijn van een wettelijk voorgeschreven, geldig Nederlands rijbewijs zoals dat verplicht is voor de betreffende leaseauto alsmede voor een daaraan gekoppelde aanhanger indien van toepassing. LESSEE verplicht zich om hierop toe te zien. Indien het hiervoor bepaalde niet wordt nageleefd is LESSEE aansprakelijk voor alle (indirect dan wel directe) hieruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart PURE hiervan.

Richtlijnen van de fabrikant en PURE
LESSEE leeft de  richtlijnen ten aanzien van het gebruik van de leaseauto van zowel de fabrikant van de leaseauto als van PURE na. LESSEE draagt er zorg voor dat de richtlijnen ten aanzien van het gebruik van zowel de fabrikant van de leaseauto als van PURE worden nageleefd

Vindplaats richtlijnen

De richtlijnen van de fabrikant zijn te vinden in het instructieboekje en de garantievoorwaarden en zijn vaak ook online te raadplegen. De richtlijnen van PURE ten aanzien van het gebruik van de leaseauto zijn te vinden in de Pure Lease Bestuurdershandleiding welke als hardcopy, online op de website van PURE en in de Pure Lease App beschikbaar is. LESSEE is aansprakelijk voor gedragingen van alle personen die de leaseauto gebruiken, met of zonder toestemming van LESSEE.

Tijdelijk geen gebruik (kunnen) maken van de leaseauto; betalingsverplichting
Wanneer door al dan niet aan LESSEE te wijten omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van de leaseauto, doet dit aan de betalingsverplichtingen van LESSEE niets af.

Verboden algemeen
Het is LESSEE verboden om:

 • verpanden, bezwaren, verhuren en/of verkopen leaseauto: (losse of demontabele bestanddelen van) de leaseauto te verpanden of anderszins te bezwaren danwel te verhuren of verkopen; PURE is en blijft eigenaar van de leaseauto; en
 • overdragen rechten en verplichtingen: deze mantelovereenkomst en de afzonderlijke leasecontracten zijn gesloten tussen LESSEE en PURE. Het is LESSEE niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze mantelovereenkomst en de leasecontracten zonder toestemming van PURE aan derden over te dragen.

Verboden ten aanzien van het gebruik
De leaseauto mag niet worden gebruikt:

 • voor vervoer van personen en/of goederen tegen betaling;
 • voor het geven van rijonderricht, tenzij anders overeengekomen;
 • voor deelname aan wedstrijden, betrouwbaarheidsritten, puzzelritten of andere ritten van competitieve aard, of het voorbereiden hiervan;
 • voor het vervoeren van gevaarlijke, explosieve en/of radioactieve stoffen;
 • op terreinen die onvoorzichtig en/of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken; en
 • onder omstandigheden die onvoorzichtig en/of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken.

Laten aanbrengen van veranderingen
LESSEE mag op eigen kosten en voor eigen risico veranderingen laten aanbrengen aan de leaseauto, maar uitsluitend na schriftelijke toestemming van PURE. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • het aanbrengen van accessoires als een trekhaak, audio- en/of communicatieapparatuur, motoroptimalisatie of raamfolie; en
 • het aanbrengen van reclame of op enigerlei wijze beschilderen van de leaseauto.

Waardevermindering aangebrachte veranderingen
Indien er naar het oordeel van PURE als gevolg van door LESSEE aangebrachte veranderingen aan de leaseauto waardevermindering van de leaseauto optreedt, is PURE gerechtigd deze aan LESSEE in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor kosten veroorzaakt door defecten of overmatige slijtage als gevolg van aangebrachte veranderingen aan de leaseauto, dit ter beoordeling van PURE.

Eigendom  aangebrachte accessoires
In verband met beschadiging of het mogelijkerwijs ontstaan van defecten aan de leaseauto is het LESSEE niet toegestaan de aangebrachte accessoires te (laten) verwijderen alvorens de leaseauto wordt ingeleverd. De accessoires worden geacht eigendom van PURE te worden, zonder dat PURE is gehouden tot enige vergoeding.

De kosten verbonden aan herstel en/of  het laten verwijderen van accessoires komen voor rekening van LESSEE.

Abonnementen aangebrachte accessoires
LESSEE is indien van toepassing verantwoordelijk voor abonnementen welke verband houden met door haar aangebrachte accessoires en het eventueel opzeggen hiervan na inlevering van de leaseauto.

(Laten) verwijderen aangebrachte reclame
De kosten voor verwijdering van reclame komen voor rekening van LESSEE. Daarnaast komen kosten voor herstel ook voor rekening van LESSEE.

Kosten onderhoud, reparatie en vervanging aangebrachte accessoires en reclame
De kosten voor onderhoud, reparatie en eventueel vervanging van aangebrachte accessoires en reclame, zowel vermeld als niet vermeld op het leasecontract, komen voor rekening van LESSEE, evenals eventuele hiermee gepaard gaande abonnements- of andere periodieke kosten. Indien van toepassing wordt onder ‘accessoires’ mede begrepen de oplaadfaciliteit.

Handelswijze bij een defect
Als de leaseauto (een) defect(en) vertoont welke normaal, veilig gebruik verhinderen, dient LESSEE dit onmiddellijk (in elk geval binnen 48 uur) na constateren van het vermeende defect te melden bij PURE. PURE zal vervolgens trachten het defect zo snel mogelijk te laten herstellen, zodat LESSEE weer van de leaseauto gebruik kan maken. LESSEE dient PURE in staat te stellen om het defect te laten verhelpen. Indien LESSEE dit nalaat of het defect later meldt, kan LESSEE aansprakelijk gesteld worden voor alle schade ontstaan door het voortduren van het defect. Indien het defect niet wordt gedekt door de garantie op de leaseauto en het ontstaan ervan niet aan LESSEE te wijten is, is PURE gerechtigd het leasecontract tussentijds te beëindigen. Een dergelijke beslissing wordt door PURE genomen en PURE kan LESSEE in dergelijke gevallen indien gewenst een aanbieding doen voor een vervangende leaseauto. Indien LESSEE als gevolg van een defect geen gebruik kan maken van de leaseauto is PURE niet aansprakelijk voor daardoor veroorzaakte schade bij LESSEE.

4. Bestelling en aflevering

Moment bestelling leaseauto
PURE bestelt de leaseauto wanneer de mantelovereenkomst en het leasecontract rechtsgeldig voor akkoord zijn getekend door LESSEE en PURE en deze in bezit zijn van PURE en eventuele overeengekomen aanvullende zekerheden door LESSEE zijn gegeven. PURE bepaalt bij welke leverancier de leaseauto wordt besteld, tenzij anders overeengekomen.

Aflevering leaseauto
De aflevering van de leaseauto vindt plaats op een door LESSEE en PURE overeengekomen dag en locatie in Nederland. LESSEE of een door LESSEE aangewezen gemachtigde neemt de leaseauto in ontvangst en tekent hiervoor een afleverbewijs. LESSEE machtigt de betreffende derde om het afleverbewijs namens LESSEE te ondertekenen, waarbij LESSEE eindverantwoordelijk blijft voor de ontvangstneming. PURE machtigt degene die de leaseauto aflevert om het afleverbewijs namens PURE te ondertekenen.

Leverdatum
De dag van aflevering wordt in eerste aanleg door LESSEE en PURE na overleg overeengekomen. LESSEE zal de leaseauto uiterlijk in ontvangst nemen op een door PURE te bepalen uiterste afleverdag.

Niet in ontvangst nemen leaseauto
Ook wanneer LESSEE de auto op de uiterste afleverdag om welke reden dan ook nog niet fysiek in ontvangst heeft genomen, vangen het leasecontract en alle daarbij behorende verplichtingen voor LESSEE aan. Tevens is PURE in zo’n geval gerechtigd vanaf deze datum stallingskosten aan LESSEE in rekening te brengen alsmede kosten die ontstaan wegens het opnieuw in afleverconditie brengen van de leaseauto.

Overschrijding levertermijn of leverdatum
Een door of namens PURE opgegeven levertermijn of leverdatum van de leaseauto is indicatief. Een overschrijding van de levertermijn of leverdatum is niet fataal; dit geeft LESSEE geen recht op enige vergoeding van directe of indirecte schade of ontbinding van het leasecontract.

Late aflevering; annulering
In afwijking van hetgeen vermeld staat onder het kopje ‘overschrijding levertermijn of leverdatum’ is LESSEE gerechtigd de bestelling te annuleren c.q. te ontbinden indien de afleveringstermijn met meer dan 60% is overschreden met dien verstande dat zij PURE daarbij schriftelijk in gebreke dient te stellen waarbij aan PURE een termijn van dertig dagen wordt gegund om af te leveren. Onverminderd het bovenstaande blijft LESSEE aansprakelijk  voor de schade die PURE als gevolg van de annulering c.q. ontbinding lijdt.

Uiterste leverdatum binnen kalenderjaar
Omwille van het waardeverloop van de leaseauto heeft PURE het recht om eenzijdig een uiterste leverdatum binnen het kalenderjaar te bepalen. Na deze datum zal de leaseauto niet meer in het lopende kalenderjaar worden afgeleverd, maar zo spoedig mogelijk in het volgende kalenderjaar

In ontvangst nemen zonder toestemming
Wanneer LESSEE de leaseauto zonder toestemming van PURE in ontvangst neemt, heeft PURE het recht de daaruit voortkomende kosten en/of schade aan LESSEE in rekening te brengen.

Bestelde auto is (tijdelijk) niet leverbaar
Indien de door LESSEE gewenste (specificaties van de) leaseauto niet leverbaar zijn/is, stelt PURE een leaseauto ter beschikking die zoveel mogelijk beantwoordt aan de wens van LESSEE. Indien deze leaseauto op niet-fundamentele wijze afwijkt van de door LESSEE gewenste leaseauto treedt deze leaseauto voor de initieel door LESSEE gewenste leaseauto in de plaats. Daarbij is PURE gerechtigd een eventuele meer- of minderprijs via de maandelijkse leaseprijs door te berekenen aan LESSEE.

Indien PURE er niet in slaagt een leaseauto aan LESSEE ter beschikking te stellen die aan het voornoemde beantwoordt, is PURE gerechtigd om het leasecontract te ontbinden zonder daarbij aan LESSEE schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Toebehoren
De leaseauto wordt aan LESSEE afgeleverd volgens de specificaties als opgenomen in het leasecontract en voorzien van de wettelijk vereiste kentekenplaten, vloermatten (voor) en instructie- en onderhoudsboekjes van de fabrikant. Laatstgenoemde kunnen in voorkomende gevallen ook een digitale vorm hebben, zoals bijvoorbeeld een handleiding in het entertainmentsysteem van de leaseauto of online, of een digitale onderhoudsregistratie in de boordcomputer van de leaseauto danwel een registratiesysteem bij de dealer (dit is afhankelijk van het merk/-type).

Wijzigingen fabrikant
Fabrikanten behouden zich het recht voor om tussentijds en zonder aankondiging wijzigingen door te voeren in de specificaties van de voertuigen die zij leveren. Dergelijke wijzigingen van fabriekswege in de specificaties van de leaseauto kunnen voor LESSEE geen aanleiding vormen voor annulering van een in bestelling staande leaseauto danwel het niet aanvaarden bij aflevering. Wanneer deze wijzigingen invloed hebben op de prijs of fiscaliteiten met betrekking tot de leaseauto, komen deze voor rekening van LESSEE of voor de berijder in het geval van de fiscale bijtelling. Opties en/of accessoires komen ten laste van LESSEE en kunnen behoudens afwijkende schriftelijke afspraak worden voldaan middels verhoging van de leaseprijs.

Schade en/of onvolkomenheden bij aflevering
Als de leaseauto ten tijde van de aflevering een onverhoopte schade of andere onvolkomenheid vertoont, dient LESSEE hiervan melding te maken op het afleverbewijs. Als er geen vermeldingen op het afleverbewijs zijn gemaakt, wordt de leaseauto geacht zonder schade en/of onvolkomenheden en conform de specificaties zoals vermeld op het  leasecontract te zijn afgeleverd (behoudens eventuele specificatiewijzigingen van de fabrikant).

Oplaadfaciliteit
Op verzoek van LESSEE kan PURE in samenwerking met partners faciliteren in de aanleg en financiering van een oplaadfaciliteit voor elektrische auto’s op het adres van LESSEE of de berijder, uiteraard binnen praktische en wettelijke grenzen. De partner die de aanleg van de oplaadfaciliteit verzorgt is hiervoor aansprakelijk evenals voor tijdige levering en het correct functioneren hiervan, minimaal binnen de garantievoorwaarden die hieraan krachtens de wet zijn gesteld. Kosten voor onderhoud en reparatie van de laadfaciliteit vallen buiten het leasecontract en komen voor rekening van LESSEE. Hetzelfde geldt voor eventuele kosten voor het verplaatsen van de laadfaciliteit en de kosten die voortvloeien uit c.q. verband houden met het demonteren van de oplaadfaciliteit (zoals bijvoorbeeld het herstellen van de oorspronkelijke staat van de grond c.q. plaats waar de oplaadfaciliteit zich voordien bevond). PURE verzorgt ten aanzien van een oplaadpunt uitsluitend de financiële en eventueel administratieve  afwikkeling van de aanleg van het oplaadpunt. LESSEE maakt op een juiste wijze gebruik van de oplaadfaciliteit en draagt er zorg voor dat de feitelijke gebruiker dit ook doet.

In het geval dat PURE op verzoek van LESSEE faciliteert in de financiering van een oplaadfaciliteit door middel van opname van de kosten als investering in het leasecontract dient LESSEE te voorzien in een passende verzekeringsdekking van zowel de oplaadfaciliteit zelf als de aansprakelijkheid ten aanzien van de oplaadfaciliteit en het gebruik hiervan. LESSEE vrijwaart PURE ten aanzien van alle aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt met of door gebruik van de oplaadfaciliteit.

5. Verzekering

WA- en Cascoverzekering
PURE draagt zorg voor een verzekering die de normale WA en casco risico’s die samenhangen met het gebruik van de leaseauto dekt, tenzij anders overeengekomen. PURE stelt LESSEE op diens verzoek de geldende polisvoorwaarden ter hand. Met ondertekening van deze mantelovereenkomst verklaart LESSEE zich akkoord met de geldende polisvoorwaarden.

Dekkingsgebied verzekering
De verzekering is geldig in Europa, maar geldt niet in de gebieden die op het verzekeringsbewijs (groene kaart) zijn doorgehaald. Het is LESSEE niet toegestaan de leaseauto te gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering. Voor een eventuele aanhanger dekt de verzekering uitsluitend de WA risico’s; LESSEE dient zelf een passende casco verzekering voor de aanhanger af te sluiten.

Afsluiten en beveiliging leaseauto
Om diefstal van of uit de leaseauto te voorkomen, dient LESSEE c.q. berijder de leaseauto na het verlaten ervan ordentelijk af te sluiten; alle portieren, kleppen en ramen dienen gesloten te worden en indien van toepassing vergrendeld. Indien de leaseauto is voorzien van een alarmsysteem en/of voertuigvolgsysteem dient dit bij het verlaten van de leaseauto geactiveerd te worden. LESSEE cq berijder dient zich ervan te vergewissen, dat het alarm- en/of voertuigvolgsysteem ingeschakeld is en blijft.

De verzekeringsmaatschappij en/of PURE kan (aanvullende) eisen stellen aan de beveiliging van de leaseauto, zowel bij het aangaan als gedurende de looptijd van het leasecontract. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een alarm- of voertuigvolgsysteem. De kosten van het aanbrengen van een dergelijk systeem en het instandhouden ervan, bijvoorbeeld door het tijdig vernieuwen van de certificering van het systeem of het verlengen van een (meldkamer-) abonnement komen voor rekening en verantwoording van LESSEE. Wanneer LESSEE hier in verzuim is, komen hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van LESSEE.

Uitlokking diefstal
Eigendommen van LESSEE en/of berijder en/of derden mogen niet in de leaseauto worden achtergelaten; dit kan tevens worden gezien als uitlokking. Diefstal, vermissing en/of beschadiging van dergelijke eigendommen valt niet onder de verzekeringsdekking en wordt niet vergoed. Eventuele schade aan de leaseauto door (poging tot) diefstal van objecten welke zich in de leaseauto bevinden komt voor rekening van LESSEE. Sleutels of andere startmogelijkheden mogen nimmer in of bij de leaseauto worden achtergelaten.

Schade
Van LESSEE wordt verwacht, dat deze alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om schade te voorkomen of verminderen.

Verplichtingen schade
Als er schade ontstaat aan of met de leaseauto dient LESSEE ervoor te zorgen, dat PURE zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, telefonisch en schriftelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend van een Schade Aangifte Formulier op de hoogte wordt gebracht. Hierbij dienen alle omstandigheden te worden vermeld die van belang zouden kunnen zijn voor een aanspraak ter zake van het in dit artikel genoemde.

LESSEE is in geval van schade verplicht onmiddellijk in contact te treden met de politie indien de schade verband houdt met diefstal c.q. verduistering, inbraak, vandalisme, schade, of andersoortige opzettelijke schade. Indien LESSEE van mening is dat geen noodzaak bestaat om ten aanzien van de schade(veroorzakende gebeurtenis) in contact te treden met de politie, is hij te dien aanzien verplicht binnen 24 uur in overleg te treden met PURE. Voorts is LESSEE verplicht op eerste aanvraag alle verdere informatie met betrekking tot de schade die aan haar gevraagd wordt door PURE of verzekeraar te verschaffen.

Verzekering schade aan eigendommen LESSEE en/of derden
Schade aan, of verlies van eigendommen van LESSEE en/of de berijder en/of derden valt niet onder de verzekeringsdekking, evenmin schade welke ontstaat tijdens laden of lossen of aan goederen tijdens het vervoer ervan met leaseauto.

Toezeggingen en verklaringen waarvan LESSEE  zich dient te onthouden
LESSEE zal zich steeds onthouden van het doen van toezeggingen of verklaringen die het belang van PURE of de verzekeraar kunnen schaden of waaruit erkenning van enige verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid.

Opvolgen aanwijzingen
LESSEE dient aanwijzingen van PURE, de verzekeraar of een eventueel ingeschakelde alarmcentrale op te volgen. Indien LESSEE hierin in gebreke blijft, komen alle gevolgen hiervan voor risico en rekening van LESSEE.

Reparatie schade; keuze reparateur
PURE bepaalt of en wanneer schade aan de leaseauto wordt gerepareerd. PURE zal LESSEE bindend informeren bij welke reparateur LESSEE schade aan de leaseauto kan laten herstellen.

Eigen risico niet-verhaalbare schade
Wanneer een niet-verhaalbare schade aan of met de leaseauto ontstaat draagt LESSEE een Eigen Risico. De Eigen Risico bedragen die gemoeid zijn met WA-, Casco- en ruitschade alsmede diefstal staan vermeld op het leasecontract. PURE is gerechtigd het Eigen Risico direct na het ontstaan van de schade in rekening te brengen. Indien de schade door PURE op de tegenpartij kon worden en is verhaald zal PURE een eventueel reeds in rekening gebracht Eigen Risico aan LESSEE crediteren. Indien naar het oordeel van PURE of diens verzekeraar het  noodzakelijk wordt om het Eigen Risico te verhogen en/of de premies en/of de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen is PURE daartoe bevoegd. LESSEE kan op grond hiervan nimmer een leasecontract beëindigen, ongeacht of er een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ter zake heeft plaatsgevonden.

Indien een cascoschade bestaat uit het vervangen van een band, wordt geen Eigen Risico in rekening gebracht, maar de kosten van de schade. De omvang van deze schade wordt berekend naar rato van het restprofiel, dat wil zeggen het verschil tussen restprofiel op de band op moment van vervanging en de wettelijke minimale profieldiepte van de band. Wanneer een band op technisch verantwoorde en wettelijk toegestane wijze gerepareerd kan worden en de band daardoor niet in zijn geheel hoeft te worden vervangen, brengt PURE de kosten voor een dergelijke bandreparatie niet in rekening aan LESSEE.

Total loss
Een leaseauto kan zowel door de verzekeraar als door PURE total loss worden verklaard. PURE behoudt zich het recht voor een beschadigde leaseauto total loss te verklaren in afwijking van het oordeel van de verzekeraar. Als gevolg van total loss eindigt het leasecontract met betrekking tot de betreffende leaseauto.

Buiten risico PURE
Bepaalde schade wordt niet vergoed door de verzekeraar. Dit betreft bijvoorbeeld de schade die het gevolg is van c.q. samenhangt met verlies, inbeslagname, verduistering, diefstal, joyriding, tenietgaan en beschadiging van de leaseauto en/of autopapieren en alle overige evenementen die ingevolgde deze mantelovereenkomst niet voor risico van PURE komen. Voorts verleent de verzekeraar geen schadevergoeding indien sprake is van schade die het gevolg is van c.q. samenhangt met:

 • niet naleving van de verplichtingen, richtlijnen of voorschriften van PURE danwel de verzekeraar;
 • opzet van LESSEE danwel de feitelijke bestuurder, waaronder in ieder geval begrepen de schade die voortvloeit uit c.q. samenhangt met de in artikel 2 en artikel 3 genoemde verboden ten aanzien van het gebruik;
 • het besturen van de leaseauto zonder geldig rijbewijs;
 • onbehoorlijk gebruik van de leaseauto, waaronder in ieder geval begrepen gedragingen c.q. omstandigheden opgenomen in het hierna volgende  kopje ‘vrijwaring PURE’; en
 • handelen c.q. toedoen dan wel nalaten van LESSEE.

Indien sprake is van een situatie genoemd in de voornoemde opsomming en de verzekeraar als gevolg daarvan niet tot vergoeding overgaat, dan is LESSEE aansprakelijk (door PURE en/of derden) voor de vergoeding van de schade c.q. kosten die hiervan het gevolg zijn. Onverantwoord of roekeloos rijgedrag is vanzelfsprekend nimmer toegestaan. Indien het hiervoor bepaalde niet is of wordt nageleefd is LESSEE aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart PURE hiervan.

Vrijwaring PURE
Niet of niet volledig door de verzekering gedekte schade en alle overige evenementen voor rekening van LESSEE welke met of door de leaseauto zijn ontstaan zijn voor rekening van LESSEE. LESSEE vrijwaart PURE zo nodig tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Onder deze evenementen wordt in ieder geval verstaan rijden onder invloed van drank, drugs en/of medicijnen alsmede onverantwoord of roekeloos rijgedrag. LESSEE staat ervoor in dat de leaseauto niet wordt gebruikt voor onder artikel 3 genoemde doeleinden. Indien LESSEE niet meewerkte aan een alcohol- of drugscontrole komt schade voor rekening van LESSEE. Schade veroorzaakt door handelen of nalaten in strijd met wet- en regelgeving komt voor rekening van LESSEE.

Diefstal in Nederland
Wanneer een leaseauto wordt gestolen, ontvreemd, verduisterd, vernield of wordt gebruikt voor joyriding, of ten gevolge van poging hiertoe is beschadigd, dient LESSEE hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en melding te maken bij PURE. In geval van wederrechtelijke toe-eigening noteert de politie in het kentekenregister van de RDW dat de leaseauto gestolen is. LESSEE dient een afschrift van het proces verbaal van de aangifte bij de politie ter beschikking te stellen aan PURE. LESSEE is gehouden zowel aan de politie als aan PURE en eventuele door PURE aangestelde vertegenwoordigers onverwijld alle informatie ter beschikking te stellen die met de diefstal of verduistering te maken heeft of zou kunnen hebben en is verplicht alle medewerking te verlenen aan de politie en/of PURE en/of door PURE aangestelde vertegenwoordigers bij het terugvinden van de leaseauto. Op aanwijzing van PURE dient LESSEE alle bij de leaseauto behorende sleutels c.q. startmogelijkheden en de kentekencard aan PURE te overhandigen. Indien LESSEE hierin naar het oordeel van PURE in gebreke blijft, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van LESSEE.

Diefstal buiten Nederland
Wanneer de diefstal van de leaseauto in het buitenland plaatsvindt, dient aangifte zowel bij de politie ter plaatse als bij de politie in Nederland te worden gedaan, waarbij LESSEE verplicht is zowel bewijs van aangifte in het buitenland als het proces verbaal van de aangifte in Nederland aan PURE te overleggen.

Verzekering accessoires en/of reclame-uitingen

Accessoires en/of reclameuitingen zijn door PURE niet meeverzekerd. Eventuele reparatie of herstel hiervan komen voor rekening van LESSEE.

Wijzigen verzekeraar
PURE behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van het leasecontract om haar moverende redenen te wijzigen van verzekeraar. Met het ingaan van de verzekering bij de nieuwe verzekeraar gelden vanaf dat moment diens polisvoorwaarden. LESSEE verklaart zich hiermee op voorhand akkoord. PURE kan zelf (deels) als risicodrager optreden voor de verzekerde risico’s, waar dat wettelijk is toegestaan. In een dergelijk geval zal Pure zich richten naar de gebruikelijke polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot het afdekken van dergelijke risico’s. Waar voornoemde polisvoorwaarden afwijken van bepalingen in deze mantelovereenkomst of het leasecontract prevaleren de bepalingen in de mantelovereenkomst of het leasecontract.

6. Looptijd van het leasecontract

Aanvang contract
Het leasecontract gaat in en LESSEE is daaraan gebonden op de dag dat het door LESSEE  is ondertekend. De verplichtingen die voortvloeien uit het leasecontract tijdens de looptijd vangen aan op de dag van aflevering van de leaseauto; zie hieromtrent artikel 4 van deze mantelovereenkomst.

Vervangen leaseauto
PURE is gerechtigd om haar moverende redenen een leaseauto te vervangen door een andere leaseauto van een gelijkwaardig type.

Einde contract
Het leasecontract eindigt wanneer de contractuele looptijd en/of totaalkilometrage is verstreken en de leaseauto is ingeleverd bij PURE. Indien bij een afwijking tussen het werkelijk gemiddelde jaarkilometrage en het op het leasecontract vermelde jaarkilometrage het leasecontract eerder eindigt dan de vermelde looptijd, treedt het hierover in artikel 9 van deze mantelovereenkomst bepaalde in werking. Voorts eindigt het leasecontract indien het leasecontract door LESSEE of PURE beëindigd wordt zoals bedoeld in artikel 15 onder het kopje ‘wijze van beëindiging; datum’.

7. Betaling en zekerheden

Betaling maandelijkse leaseprijs
De maandelijkse leaseprijs is door LESSEE bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze betalingsverplichting begint bij aanvang van de looptijd (aflevering van de leaseauto) van het leasecontract en loopt door tot het einde van de looptijd van het leasecontract (inlevering van de leaseauto). De eerste betaling van de leaseprijs is LESSEE verschuldigd bij aanvang van het leasecontract en daarna telkens rond de 20e van elke maand. De leaseprijs over een deel van een maand wordt naar rato berekend. De betalingstermijn van alle overige bedragen die LESSEE aan PURE verschuldigd is, bedraagt acht (8) dagen na factuurdatum.

Betalingen van LESSEE aan PURE dienen altijd per bank plaats te vinden. Bij betalingen van PURE aan LESSEE vinden deze eveneens per bank plaats.

Betalingen van LESSEE dienen te worden gedaan op een door PURE aan te wijzen bankrekening, zonder dat enig beroep op verrekening, korting of compensatie van toepassing zal zijn. Als datum waarop de betaling wordt verricht, geldt de valutadatum waarop het bedrag op de door PURE aangewezen bankrekening wordt bijgeschreven. LESSEE heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening van de leaseprijs en overige bedragen die LESSEE aan PURE verschuldigd is.

Wijze van betaling: maandelijks incasso
LESSEE zal betaling van de leaseprijs en alle overige bedragen die LESSEE uit hoofde van het leasecontract en deze mantelovereenkomst aan PURE verschuldigd is door middel van automatische incasso laten verlopen. Hiertoe verleent LESSEE uiterlijk op het moment van totstandkoming van het eerste leasecontract een doorlopende machtiging aan PURE om deze bedragen van de bankrekening van LESSEE af te schrijven.

Met genoemde doorlopende machtiging wordt bedoeld een SEPA machtiging Zakelijke Europese incasso. Aan dit type incasso zijn bepalingen verbonden, welke bij wet zijn bepaald. De factuur wordt door PURE elektronisch aan LESSEE gestuurd en dient te worden opgevat als vooraankondiging tot incasso. De incasso zal plaatsvinden minimaal 3 dagen na de vooraankondiging. LESSEE heeft geen recht op terugbetaling nadat de rekening is gedebiteerd.

Overschrijding betalingstermijn; verzuim

Bij overschrijding van de betalingstermijn is LESSEE van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft PURE het recht om over het openstaande bedrag wettelijke rente in rekening te brengen, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling nodig is. De rente wordt per maand gerekend vanaf de vervaldatum en cumulatief berekend  over de hoofdsom. Hierbij wordt een deel van de maand als volledige maand aangemerkt. Gedurende de periode dat LESSEE in gebreke is, heeft deze geen recht om de leaseauto te gebruiken.

Indien PURE zich bij overschrijding van de maximale wettelijke betalingstermijn genoodzaakt ziet om buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen te nemen voor de incassering van haar vordering(en), komen de kosten daarvan voor rekening van LESSEE. PURE is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het niet betaalde bedrag in rekening te brengen, met een minimum van EU 250,-. Dit onverminderd het recht van PURE tot vergoeding van LESSEE van eventueel hogere buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten voor incasso. Eventuele gerechtelijke kosten (proceskosten) omvatten de werkelijke kosten die hiervoor door PURE worden gemaakt, ook indien deze de op grond van de wet en aan de hand van het meest actuele liquidatietarief begrote proceskosten te boven gaan.

Betaling door een derde
Wanneer PURE de facturen op verzoek van LESSEE aan een ander dan LESSEE zendt, blijft LESSEE verantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit deze mantelovereenkomst en het leasecontract voortkomen. LESSEE kan geen enkel recht ontlenen aan het feit dat de facturen aan een ander worden verzonden en/of dat deze een- of meermalig door een ander zijn betaald.

Inzage financiële verslagen
LESSEE zal PURE op haar verzoek te allen tijde terstond zijn jaarlijkse of tussentijdse financiële verslagen doen toekomen. Voornoemde  jaarlijkse of tussentijdse financiële verslagen dienen inzage te geven in de vermogenstoestand van LESSEE en tenminste een winst- en verliesrekening alsmede een balans te omvatten.

Aanvullende zekerheid
Wanneer PURE gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van LESSEE, heeft PURE het recht zekerheid van LESSEE te vorderen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Dit kan zowel voor het  afsluiten van als tijdens werkingsduur van het leasecontract. Indien PURE een zekerheid vordert, heeft LESSEE niet het recht tot opschorting van zijn verplichtingen uit de mantelovereenkomst of het leasecontract. Indien LESSEE weigert om zekerheid te stellen, heeft PURE het recht om de mantelovereenkomst en de leasecontracten te ontbinden. Daarbij is PURE aan LESSEE geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Verrekening eerste leasevergoeding
Wanneer LESSEE een eerste leasevergoeding betaalt aan PURE, dan wordt deze verrekend in de leaseprijs over de afgesproken looptijd. LESSEE profiteert hierdoor van een lagere leaseprijs per maand. Bij voortijdige beëindiging van het leasecontract wordt geen restitutie van (een deel van) de eerste leasevergoeding verleend.

Verjaring vordering
Eventuele kosten die LESSEE verschuldigd is, maar om welke reden dan ook (nog) niet door PURE aan LESSEE in rekening zijn gebracht, kunnen tot 5 jaar na beëindiging van het leasecontract aan LESSEE in rekening worden gebracht.

8. Leaseprijs

Berekening leaseprijs
De leaseprijs wordt berekend aan de hand van de leaseauto, de looptijd, het jaarkilometrage en de leasecomponenten die zijn inbegrepen in het leasecontract. Deze worden op het leasecontract vermeld. De op het leasecontract vermelde bedragen zijn exclusief belasting of heffingen, tenzij anders vermeld.

In het leasecontract is bepaald welke van de volgende componenten is opgenomen in de leaseprijs:

 1. afschrijving en rente;
 2. premie voor WA Casco verzekering en SVI, inclusief assurantiebelasting;
 3. houderschapsbelasting en overschrijvingskosten;
 4. administratiekosten en beheervergoeding;
 5. noodzakelijke reparaties, welke naar het oordeel van PURE niet te wijten zijn aan nalatigheid of ondeskundig gebruik. Onder reparaties worden mede begrepen revisies en vervanging van onderdelen. Banden worden gerepareerd of vervangen, naar oordeel van PURE;
 6. periodiek onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften van de betreffende auto;
 7. APK;
 8. een vervangende auto conform artikel 12 van deze mantelovereenkomst; en
 9. winterbanden (zie omtrent de voorwaarden de Pure Lease Winterbandenregeling)
 10. Nieuwe onderdelen of banden worden eigendom van PURE.

Wijziging leaseprijs; gewijzigde verzekeringspremies
Indien tijdens de looptijd van het leasecontract verzekeringspremies wijzigen of het schadeverloop van de leaseauto daartoe naar het oordeel van PURE of diens verzekeraar aanleiding geeft, heeft PURE het recht de leaseprijs aan te passen. De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment van de wijziging.

Wijziging leaseprijs; wijziging (financiële) markt- en/of politieke omstandigheden
Indien er zich een sterk veranderde situatie aandient als gevolg van wijzigingen in (financiële) markt-/en of politieke omstandigheden is PURE gerechtigd de leaseprijs aan te passen. Hieronder inbegrepen als nieuwe of gewijzigde (fiscale) wetgeving wijzigingen in de grondslag van de leasecalculatie teweegbrengen. Wanneer de betreffende wijziging de gecalculeerde restwaarde van de leaseauto beïnvloedt, geldt de aangepaste leaseprijs met terugwerkende kracht tot aan datum inzet van de leaseauto en vindt een verrekening plaats met eerder aan LESSEE in rekening gebrachte leaseprijzen.

Wijziging leaseprijs; kosten
De in artikel 8, onder sub 5 en 6 van het kopje ‘berekening leaseprijs’ genoemde kosten van reparatie, onderhoud en banden zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik van de leaseauto, het ten tijde van het afsluiten van het leasecontract geldende prijspeil en de door LESSEE aan PURE gemelde situatie. Indien afwijkingen hierop naar oordeel van PURE aanleiding geven, heeft PURE het recht de leaseprijs gedurende de looptijd van het contract aan te passen.

Berekening leaseprijs; prijspeil
De berekening van de leaseprijs is gebaseerd op het prijspeil op de datum welke op het leasecontract staat vermeld. De voorgaande bepalingen met betrekking tot de wijziging van de leaseprijs zijn niet uitputtend en laten het recht van PURE om de leaseprijs aan te passen onverminderd indien zich tussen de datum van het leasecontract en de aflevering van de leaseauto wijzigingen voordoen die de leaseprijs beïnvloeden.

Aanpassing leaseprijs; beëindiging
Aanpassingen aan de leaseprijs geven LESSEE niet het recht deze mantelovereenkomst of het leasecontract te beëindigen.

Indexatie
PURE heeft het recht de leaseprijs jaarlijks te indexeren. Daarbij wordt uitgegaan van toepasselijke indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gegevens van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders (BOVAG) en eigen gegevens van PURE. De indexatie van de leaseprijs vindt plaats aan het begin van het kalenderjaar. De geïndexeerde leaseprijs geldt vanaf het moment van indexatie.

Verrekening subsidies, investeringspremies en/of kortingen
Subsidies, investeringspremies en/of kortingen welke door (fiscale) wetgeving van toepassing zijn of samenhangen met de leaseauto, komen toe aan PURE en worden na ontvangst door PURE verrekend in de leaseprijs. Indien tijdens de looptijd van het leasecontract wijzigingen optreden in wet- of regelgeving, belastingen, heffingen, subsidies, kortingen of investeringspremies die van invloed zijn op de kosten van het bezit en gebruik van de leaseauto heeft PURE het recht de leaseprijs aan te passen. Wanneer de gewijzigde  kosten verband houden met het bezit of gebruik van de leaseauto, geldt de aangepaste leaseprijs vanaf het moment van de wijziging. Wanneer de investering of de restwaarde verandert ten gevolge van de wijzigingen geldt de aangepaste leaseprijs met terugwerkende kracht vanaf  het begin van de looptijd. Er vindt een verrekening plaats met eerder in rekening gebrachte leaseprijzen

Kosten buiten Nederland
De leaseprijs en -voorwaarden van PURE zijn gebaseerd op de situatie in Nederland. Als er in het buitenland kosten worden gemaakt welke volgens de bepalingen in deze mantelovereenkomst voor rekening van PURE komen, dan dient LESSEE hiervoor vooraf toestemming aan PURE te vragen. Indien deze toestemming door PURE niet is verleend, kunnen de betreffende kosten voor LESSEE komen. PURE vergoedt kosten in het buitenland tot maximaal het bedrag waarop deze naar Nederlandse maatstaven zouden worden gemaakt. Koers- en valutarisico’s komen voor rekening van LESSEE. Hetzelfde geldt voor buitenlandse BTW welke door PURE niet kan worden teruggevorderd.

Niet inbegrepen kosten
Kosten die niet op grond van deze mantelovereenkomst en het leasecontract zijn inbegrepen in de leaseprijs komen geheel voor rekening van LESSEE. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. wassen, poetsen en inwendig reinigen van de leaseauto. Deze werkzaamheden dienen zodanig en dermate frequent te geschieden, dat geen waardevermindering van de leaseauto uit dien hoofde ontstaat;
 2. reparatie, onderhoud of vervanging van onderdelen of banden welke het gevolg zijn van overmatige slijtage, nalatigheid, overbelasting, onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldig beheer. Zie hieromtrent ook artikel 3 van deze mantelovereenkomst;
 3. vervangend vervoer voor zover niet gedekt door het bepaalde in artikel 12;
 4. brandstof en het bijvullen van motorolie, koelvloeistof, brandstofadditieven en andere vloeistoffen van de leaseauto (niet periodiek verversen);
 5. parkeergelden of stallingskosten voor de leaseauto;
 6. updates en/of abonnementen voor navigatie- en alarmsystemen en kosten voor het gebruik van (online) applicaties van de leaseauto of de fabrikant van de leaseauto;
 7. kosten voor onderhoud, reparatie en keuringen van voorzieningen die op verzoek van LESSEE op de leaseauto zijn aangebracht, zoals bijvoorbeeld koelinstallatie, laadklep, laadbak, laadkraan of lift, PTO;
 8. kosten die ontstaan als gevolg van het tanken van een verkeerde brandstof of onjuist opladen van de leaseauto. Hetzelfde geldt voor gebruik van verkeerde smeer- of koelmiddelen (raadpleeg in ge-val van twijfel de instructies behorende bij de leaseauto of een dealer van het betreffende automerk) of het niet tijdig bijvullen hiervan;
 9. kosten of schade aan laadkabels of laadapparatuur;
 10. meerkosten die ontstaan doordat werkzaamheden aan de leaseauto op verzoek van LESSEE buiten normale werkuren worden uitgevoerd;
 11. al het niet onder artikel 8 onder het kopje ‘berekening leaseprijs’ genoemde en op de overeenkomsten en/of leaseauto’s vallende belastingen, heffingen en retributies, onder welke naam ook; en
 12. BTW

9. Jaarkilometrage

(Behandeling) verzoek aanpassing kilometrage 

Indien gewenst kan LESSEE een verzoek aan PURE doen om het jaarkilometrage aan te passen. PURE kan aan dit verzoek gehoor geven door middel van het doen van een voorstel tot contractaanpassing aan LESSEE, maar is hiertoe niet verplicht. PURE zal de contractaanpassing doorvoeren nadat LESSEE het voorstel tot contractaanpassing getekend voor akkoord aan PURE heeft geretourneerd. De aangepaste leaseprijs geldt dan met terugwerkende kracht vanaf de datum van aflevering van de leaseauto en wordt verrekend met eerder in rekening gebrachte leaseprijzen.

Hoger werkelijk gemiddelde jaarkilometrage
Indien het werkelijk gemiddelde jaarkilometrage afwijkt van het jaarkilometrage op het leasecontract, is PURE bij inlevering van de leaseauto of op enig moment gedurende de looptijd van het leasecontract gerechtigd meer gereden kilometers aan LESSEE in rekening te brengen volgens de op het leasecontract vastgelegde prijs voor meerkilometers.

Het bepaalde in deze alinea geldt indien de afwijking tussen het werkelijk gemiddelde jaarkilometrage en het jaarkilometrage op het leasecontract kleiner is dan 10%.

Lager werkelijk gemiddelde jaarkilometrage
Indien de auto bij inlevering minder kilometers heeft gereden dan het jaarkilometrage op het leasecontract zal PURE de minderkilometers aan LESSEE crediteren volgens de op het leasecontract vastgelegde prijs voor minderkilometers. Het bepaalde in deze alinea geldt indien de afwijking tussen het werkelijk gemiddelde jaarkilometrage en het jaarkilometrage op het leasecontract kleiner is dan 10%.

Afwijking 10%>; herzien leaseprijs
Indien de afwijking tussen het werkelijk gemiddelde jaarkilometrage en het jaarkilometrage op het leasecontract groter is dan 10% heeft PURE het recht de leaseprijs met terugwerkende kracht tot aan datum aflevering van de leaseauto te herzien. Deze herziening kan zowel gedurende de looptijd van het leasecontract als aan het einde ervan plaatsvinden en wordt gebaseerd op het geconstateerde werkelijk gemiddelde jaarkilometrage. PURE kan hierbij tevens de looptijd van het contract aanpassen, indien dit naar inzicht van PURE nodig is. De herziene leaseprijs geldt met terugwerkende kracht vanaf de datum van aflevering van de leaseauto en wordt terstond verrekend met eerder aan LESSEE in rekening gebrachte leaseprijzen.

Vaststelling kilometrage
Vaststelling van het werkelijke kilometrage geschiedt door aflezing van de kilometerteller in de leaseauto. PURE is gerechtigd een andere wijze van aflezing te hanteren indien zij reden heeft tot twijfel aan de juistheid van de kilometerstand. In dat geval kiest PURE een aflezingswijze die haar het meest geschikt voorkomt.

Afschrijvingscomponent; eerdere inlevering doch overeengekomen kilometers zijn gereden
Indien LESSEE eerder dan het verstrijken van de overeengekomen looptijd van het leasecontract het totaal aantal overeengekomen kilometers met de leaseauto heeft gereden, de auto inlevert, en de afwijking ten opzichte van het overeengekomen jaarkilometrage minder dan 10% bedraagt, heeft PURE het recht de afschrijvingscomponent uit het leasecontract tot aan de oorspronkelijke einddatum aanvullend aan LESSEE in rekening te brengen.

10. Kilometerverantwoording

Informatieplicht kilometerstand
LESSEE verplicht  zich de kilometerstand op eerste verzoek van PURE naar waarheid op te geven. Deze opgave kan schriftelijk, per e-mail of via de Pure Lease App geschieden. De kilometerstand wordt vastgesteld door het aflezen van de in de leaseauto aanwezige kilometerteller.

Registratie kilometerstand
PURE is te allen tijde gerechtigd de kilometerstand op te nemen.  Kilometerstanden van de leaseauto kunnen bijvoorbeeld door PURE worden geregistreerd wanneer onderhoud of (schade-)reparaties aan de leaseauto zijn verricht.

Defect kilometerteller
Indien de kilometerteller defect raakt, dient LESSEE dit binnen 24 uur aan PURE te melden en het defect zo spoedig mogelijk te laten verhelpen. Het aantal gereden kilometers in de periode dat de kilometerteller defect is, zal door PURE worden vastgesteld op basis van het op het leasecontract vastgelegde jaarkilometrage of tot dan toe gereden werkelijke gemiddelde jaarkilometrage, dit naar keuze van PURE.

Manipulatie kilometerstand
Manipulatie van de kilometerstand van de leaseauto is bij wet verboden. Wanneer LESSEE zich hieraan schuldig maakt, dient hij alle kosten die hieruit voortvloeien alsmede waardevermindering van de leaseauto ten gevolge hiervan volledig aan PURE te vergoeden.

11. Reparaties en onderhoud

Beoordeling noodzaak
Het oordeel of onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd is exclusief aan PURE. Voor wat betreft banden is het aan PURE om te bepalen welk merk en type band er wordt gemonteerd. PURE kan uit kosten- of duurzaamheidsoogpunt besluiten gebruikte onderdelen of banden te laten monteren. Betaling van de kosten wordt door PURE rechtstreeks aan de dealer voldaan op basis van een door de dealer aan PURE gerichte factuur. Kosten voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarvoor PURE geen toestemming heeft gegeven, komen geheel voor rekening van LESSEE.

Goed huisvader
Ten behoeve van de betrouwbaarheid, inzetbaarheid en het behoud van de waarde van de leasauto dient LESSEE als een “goed huisvader” te zorgen voor de leaseauto. Zie hieromtrent ook de Pure Lease handleiding bestuurder. Deze is beschikbaar in hardcopy, op www.purelease.nl en in de Pure Lease App en de hierin opgenomen aanwijzingen worden geacht deel uit te maken van voornoemd goed huisvaderschap. LESSEE dient ervoor zorg te dragen dat

 1. onderhoud en terugroepactiesde leaseauto tijdig conform de voorschriften van de fabrikant wordt aangeboden voor onderhoud of eventuele terugroepacties;
 2. reparatie: de leaseauto onmiddellijk wordt aangeboden voor reparatie indien dat nodig lijkt;
 3. keuringen: de leaseauto tijdig voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen wordt aangeboden, zoals de APK;
 4. (winter)banden: de (winter)banden worden vervangen voordat de wettelijk voorgeschreven minimale profieldiepte wordt bereikt (op moment van opstellen van deze mantelovereenkomst is dat 1,6 mm). De aanwijzingen in de winterbandenregeling van PURE worden opgevolgd indien winterbanden zijn opgenomen in het leasecontract. De winterbandenregeling is online beschikbaar op de website van PURE;
 5. (peil) motorolie, vloeistoffen, additieven en bandenspanning: de juiste brandstof in de leaseauto wordt getankt en de niveaus van motorolie, andere vloeistoffen en brandstofadditieven en de bandenspanning op het door de fabrikant voorgeschreven peil blijven;
 6. oplaadfaciliteit: de oplaadfaciliteit op een juiste wijze wordt gebruikt;
 7. reiniging: de leaseauto regelmatig wordt gewassen, gepoetst en inwendig gereinigd. Deze werkzaamheden dienen zodanig en dermate frequent te geschieden, dat geen waardevermindering van de leaseauto uit dien hoofde ontstaat;
 8. rookvrije auto: er niet gerookt wordt; roken in de leaseauto is niet toegestaan. LESSEE ziet er op toe dat dit niet gebeurt; en
 9. benodigdheden: de benodigdheden van de auto (waaronder begrepen de accessoires, brandstofpas, codekaart, codes van apparatuur, groene kaart, onderhoudsboekjes, startblokkering, kentekenbewijs en de (originele) sleutel (in de staat waarin zij aan LESSEE geleverd zijn) behouden blijven.

Schade niet-inachtneming goed huisvaderschap
Indien LESSEE nalaat zich (conform voornoemde punten) als goed huisvader te gedragen, en PURE of een derde ten gevolge daarvan indirect of direct schade lijdt, verplicht LESSEE zich tot vergoeding van deze schade.

Roken in de leaseauto
Roken in de auto is niet toegestaan. Wanneer er toch is gerookt in de leaseauto, zal PURE kosten voor reiniging aan LESSEE doorbelasten, alsook waardevermindering van de leaseauto als de rooklucht onvoldoende verwijderd kan worden

Bevoegd tot reparatie en onderhoud
LESSEE dient reparatie en onderhoud volgens fabrieks-voorschriften te laten uitvoeren bij een officiële dealer van het merk van de leaseauto. Zelf uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties aan de leaseauto is LESSEE niet toegestaan. Schade of kosten die hieruit direct of indirect voortvloeien komen voor rekening van LESSEE. Om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen, dient LESSEE de leaseauto voor onderhoud en reparaties aan te bieden bij een door PURE goed te keuren werkplaats, die toebehoort aan een officiële dealer van het betreffende automerk. Hiervan kan alleen met goedkeuring van PURE worden afgeweken. PURE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop een werkplaats de werkzaamheden verricht, noch voor enige daaruit voor LESSEE voortvloeiende schade. Indien direct of indirect schade of kosten ontstaan door toedoen van een door LESSEE ingeschakelde derde komen deze voor rekening van LESSEE.

Ophaalplicht leaseauto  na onderhoud en reparatie
Als LESSEE de leaseauto niet binnen 24 uur na melding dat de werkzaamheden zijn afgerond heeft opgehaald, heeft PURE het recht eventuele hieruit voortkomende kosten, zoals stallingskosten of extra kosten voor vervangend vervoer aan LESSEE in rekening te brengen.

Informatieplicht LESSEE bij onderhoud en reparatie
LESSEE zal de dealer ervan op de hoogte stellen dat PURE als eigenaar van de leaseauto vooraf toestemming moet geven voor uit te voeren onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. LESSEE is niet zelfstandig bevoegd PURE  te binden aan een opdracht tot onderhoud of reparatie van de leaseauto.

Reparaties buitenland
Voor reparaties welke in het buitenland worden uitgevoerd, is het voorgaande onverkort van toepassing . Hiervoor dient eveneens vooraf toestemming van PURE te worden verkregen. In geval de reparateur in het buitenland niet bereid is de reparatie op rekening uit te voeren, worden de kosten door PURE met LESSEE verrekend na overlegging van de originele, op naam van PURE gestelde reparatienota en een bewijs van betaling van het gefactureerde bedrag.

Vrijwaring
LESSEE vrijwaart PURE voor alle kosten, schade, bekeuringen en dergelijke die aan PURE worden opgelegd als gevolg van het niet (tijdig) voldoen aan de verplichtingen uit artikel 8 en 11 van deze Mantelovereenkomst.

Onderzoek onafhankelijk expertisebureau
PURE heeft het recht om door een onafhankelijk expertisebureau onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak van benodigde reparaties en onderhoudswerkzaamheden. De uitkomst van dit onderzoek is bindend voor LESSEE en PURE. De kosten voor het onderzoek neemt PURE voor haar rekening, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de reparatiewerkzaamheden op grond van deze mantelovereenkomst of het leasecontract voor rekening van LESSEE komen. In dat geval komen de kosten voor het onderzoek voor rekening van LESSEE.

Reparatie, onderhoud en banden niet opgenomen in leasecontract
Indien de kosten voor reparatie, onderhoud en banden niet in het leasecontract zijn opgenomen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van LESSEE. LESSEE is verplicht zelf zorg te dragen voor tijdige en volledige betaling van de kosten  voor reparatie en onderhoud. LESSEE dient op verzoek van PURE originele facturen van uitgevoerde werkzaamheden te overleggen. Kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en eventueel benodigde reparaties nadat de leaseauto bij PURE is ingeleverd, komen voor rekening van LESSEE.

Indien door het niet, niet zorgvuldig of onvolledig onderhouden en/of repareren van de leaseauto een waardevermindering optreedt, komt dit voor rekening van LESSEE. Bij inleveren van de leaseauto dient het restprofiel van alle banden minimaal aan de wettelijke eisen te voldoen. Tevens dienen deze banden van merk, maat en snelheidscodering te zijn, waarmee de leaseauto bij aangaan van het leasecontract is geleverd. Indien het restprofiel minder dan de minimale wettelijke profieldiepte bedraagt, dan wel dat (een of meerdere) banden van een afwijkend merk en/of type zijn gemonteerd, komen de kosten van (een) nieuwe band(en) voor rekening van LESSEE.

12. Vervangend vervoer

Component vervangend vervoer
Indien de component vervangend vervoer is opgenomen in het leasecontract, heeft LESSEE desgevraagd recht op vervangend vervoer wanneer de leaseauto niet beschikbaar is in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Op het  leasecontract staat vermeld vanaf welk moment LESSEE recht heeft op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer door PURE (bijvoorbeeld na 24 uur). Het recht op vervangend vervoer eindigt op het moment dat de werkzaamheden aan de leaseauto zijn voltooid. LESSEE is gehouden de vervangende auto dan terug te brengen naar de plaats van herkomst of een andere in overleg met PURE te bepalen inleverlocatie. In de tijd dat LESSEE een vervangende auto gebruikt loopt het leasecontract gewoon door, met alle daarbij behorende (betalings-) verplichtingen. Het is LESSEE niet toegestaan om zelf op naam van PURE een vervangende auto te huren of zelf op kosten van PURE voor vervangend vervoer te zorgen. Indien de component vervangend vervoer niet is opgenomen in het leasecontract doch LESSEE desalniettemin vervangend vervoer wenst, komen de kosten hiervan voor rekening voor LESSEE.

Type vervangende auto
Wat voor auto als vervangende auto wordt ingezet, hangt mede af van de beschikbaarheid. Streven is, dat vervangende auto zo veel mogelijk gelijkwaardig aan de leaseauto zal worden gekozen. Indien een dergelijke vervangende auto niet beschikbaar is, kan PURE een vervangende auto uit een andere klasse inzetten. Ingeval de leaseauto een exceptioneel model is, zal PURE een vervangende auto naar haar keuze inzetten. PURE heeft te allen tijde het recht een vervangende auto door een ander exemplaar te (doen) vervangen en LESSEE dient hieraan terstond medewerking te verlenen.

Kenmerken en eigenschappen vervangende leaseauto
De vervangende auto kan andere kenmerken en eigenschappen hebben dan de leaseauto (bijvoorbeeld voertuigsoort, brandstofsoort, in of aan de auto al dan niet aanwezige voorzieningen zoals een trekhaak of winterbanden). Eventuele (fiscale) consequenties daarvan komen voor rekening en risico van LESSEE.

Grijs kenteken
In het geval de leaseauto een grijs kenteken auto is, staat in deze regeling voor vervangend vervoer de mobiliteit van de berijder voorop. Dat wil zeggen, dat PURE zich het recht voorbehoudt een geel kenteken auto uit maximaal het C-segment in te zetten als vervangende auto in plaats van een met de leaseauto vergelijkbare grijs kenteken auto.

Vervangend vervoer als gevolg van niet-nakomen verplichtingen LESSEE
Wanneer vervangend vervoer wordt ingezet tijdens werkzaamheden welke voortvloeien uit door LESSEE  niet nagekomen verplichtingen uit deze mantelovereenkomst, komen de kosten voor dit vervangend vervoer geheel voor rekening van LESSEE.

Kosten ongerechtvaardigde aanspraak
Wanneer LESSEE ten onrechte aanspraak maakt op vervangend vervoer, bijvoorbeeld wanneer LESSEE de leaseauto ten onrechte heeft aangeboden voor onderhoud of om andere ongegronde redenen geen gebruik maakt van de leaseauto, komen de kosten voor dit vervangend vervoer geheel voor rekening van LESSEE.

Kosten brandstof en opladen
Kosten voor brandstof en opladen van de vervangende auto komen voor rekening van LESSEE. Indien LESSEE de auto niet afgetankt of volgeladen inlevert, kunnen kosten voor het aftanken of opladen aan LESSEE worden belast.

Meer gereden kilometers
Eventueel meer gereden kilometers welke door de verstrekker van de vervangende auto worden berekend, komen voor rekening van LESSEE. Alle kilometers welke worden verreden met een door of namens PURE ingezette vervangende auto worden in de berekening van meer- of minderkilometers van de leaseauto betrokken.

Vervangende auto van een derde
Indien LESSEE van mening is dat hij  als gevolg van de feitelijke omstandigheden waarin hij verkeert genoodzaakt is een vervangende auto bij een derde te huren, dan treedt hij te dien aanzien in overleg met PURE. PURE dient LESSEE toestemming te verlenen om elders een vervangende auto te huren. Indien de desbetreffende derde additionele kosten doorberekent vallen deze niet onder de dekking van de component vervangend vervoer – LESSEE is te dien aanzien aldus aansprakelijk en betalingsplichtig en vrijwaart PURE van aanspraken van derden in dat verband.

Vervangende auto; verzekering
Een (bij derden) ingehuurde vervangende auto zal verzekerd zijn volgens de polisvoorwaarden van het desbetreffende bedrijf. Indien deze derde een hoger Eigen Risico hanteert dan het Eigen Risico in het leasecontract van de leaseauto, geldt voor de vervangende auto het hogere Eigen Risico.

Geen aanspraak op vervangend vervoer
In afwijking op artikel 12 onder het kopje ‘component vervangend vervoer’  heeft LESSEE geen recht op vervangend vervoer indien de kosten voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit hoofde van het leasecontract of deze mantelovereenkomst voor rekening van LESSEE of diens verzekeraar komen.

13. Brandstof/elektriciteit

Brandstofpas
Wanneer de component brandstofvoorschot is opgenomen in het leasecontract, kan LESSEE gebruikmaken van een door of namens PURE verstrekte brandstofpas. LESSEE is verantwoordelijk voor het gebruik van de brandstofpas.

Met de brandstofpas kunnen kosten voor brandstof en/of opladen van de leaseauto worden afgerekend, alsook eventueel aan het gebruik van de leaseauto gerelateerde smeermiddelen en vloeistoffen. De brandstofpas wordt door PURE eenmalig per leasecontract aan LESSEE verstrekt. PURE kan de kosten voor eventuele vervanging van een brandstofpas op LESSEE verhalen.

Gebruik brandstofpas
LESSEE mag de brandstofpas gebruiken voor de leaseauto(‘s) waarvoor deze is verstrekt (met inbegrip van de vervangende leaseauto’s).

Eigendom
Het eigendom van de brandstofpas behoort toe aan PURE. In geval van afgifte van de leaseauto verplicht LESSEE zich de brandstofpas te retourneren. Zolang de desbetreffende brandstofpas niet bij PURE is ingeleverd, blijft LESSEE aansprakelijk voor het gebruik ervan (met inbegrip van de directe dan wel indirecte kosten die daarvan het gevolg zijn).

Vervalsen c.q. dupliceren brandstofpas
Het is verboden de brandstofpas te vervalsen c.q. te dupliceren. Indien LESSEE hier desalniettemin toe besluit, is PURE gerechtigd de kosten die daarvan indirect dan wel direct het gevolg zijn, aan LESSEE in rekening te brengen.

Facturatie brandstofpas
Het brandstofvoorschot/elektriciteitsvoorschot en administratiekosten voor het gebruik van de brandstofpas worden door PURE maandelijks aan LESSEE gefactureerd, tegelijk met de leaseprijs. Het voorschotbedrag wordt berekend op basis van het gemiddelde, door de fabrikant opgegeven brandstofverbruik c.q. stroomverbruik van de leaseauto, het contractueel overeengekomen kilometrage en een richtprijs voor de brandstof c.q. elektriciteit geldend op het moment van afsluiten van het leasecontract.

Verrekening
PURE verrekent het verschil tussen de gefactureerde voorschotbedragen en de werkelijk gemaakte kosten voor brandstof c.q. elektriciteit periodiek met LESSEE. Verrekening vindt tevens plaats na beëindiging van het leasecontract.

Aanpassing voorschotbedrag
PURE heeft het recht om het maandelijkse voorschotbedrag aan te passen, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde brandstof- c.q. elektriciteitsprijzen of indien actuele (verbruiks-)gegevens daartoe aanleiding geven.

Niet-tijdige betaling
Indien LESSEE niet tijdig de facturen verband houdend met het gebruik van de brandstofpas betaalt, is PURE gerechtigd de brandstofpas te blokkeren. Indien PURE niet overgaat tot blokkering van de brandstofpas is zij gerechtigd het maandelijks te incasseren bedrag verband houdend met het gebruik van de brandstofpas te verhogen met een minimum van 15%, met dien verstande dat zij daarmee tenminste schadeloos wordt gesteld.

Betaling andere (vervoers) producten
Indien tussen LESSEE en PURE is overeengekomen, dat ook andere (vervoers)producten dan brandstof of elektriciteit met de pas kunnen worden voldaan, brengt PURE deze kosten achteraf in rekening bij LESSEE.

BTW-teruggave uitgaven buitenland
PURE zal geen BTW-teruggave vorderen voor uitgaven die in het buitenland zijn gedaan met de brandstofpas.

Pincode brandstofpas; bewaring
De pincode van de brandstofpas mag door LESSEE slechts worden verstrekt aan derden die gerechtigd zijn de leaseauto (en daarmee de brandstofpas) te gebruiken. Daarbij zijn LESSEE en de vorenbedoelde derde verplicht de hoogst haalbare geheimhouding te betrachten waarbij zij er zorg voor dragen (en zich er zo nodig van vergewissen) dat niet-gerechtigde derden de pincode niet verkrijgen. De brandstofpas en pincode mogen niet bij elkaar bewaard worden.

Verlies, diefstal of misbruik
Gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas komen voor rekening van LESSEE. PURE adviseert LESSEE om bij vermissing, diefstal of het vermoeden van misbruik van een brandstofpas prompt melding te doen bij PURE, waarbij PURE de betreffende brandstofpas om veiligheidsredenen zo snel mogelijk zal blokkeren. Alle uitgaven die met de brandstofpas worden gedaan komen voor rekening en risico van LESSEE, ongeacht door wie de betaling met de brandstofpas is verricht en of dat met toestemming van LESSEE is gebeurd. LESSEE is aansprakelijk voor fraude en misbruik van de brandstofpas.

Gebruik na inleveren leaseauto
Indien de brandstofpas behoort bij een bepaalde leaseauto (kenteken van de leaseauto staat op de pas vermeld) is het LESSEE niet toegestaan de brandstofpas nog te gebruiken nadat de leaseauto is ingeleverd.

Laadsleutel
De voorwaarden in dit artikel gelden onverkort indien de pas in de vorm van een laadsleutel door PURE aan LESSEE wordt verstrekt.

14. Duur en toepasselijkheid van de mantelovereenkomst

Duur en toepasselijkheid
Deze mantelovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leasecontracten tussen LESSEE en PURE en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts-) handelingen. De looptijd van het individuele leasecontract wordt vermeld in het desbetreffende contract.

Afwijkende afspraken, bepalingen en aanvullingen
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van LESSEE wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkende afspraken of bepalingen en aanvullingen op deze mantelovereenkomst zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk tussen LESSEE en PURE zijn overeengekomen en rechtsgeldig door zowel LESSEE als PURE  zijn getekend.

Opzegging mantelovereenkomst
De mantelovereenkomst kan door beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven. De bepalingen van deze mantelovereenkomst blijven van kracht totdat alle hieronder vallende leasecontracten zijn beëindigd. Het feit dat een leaseauto om enigerlei reden niet door LESSEE kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de (betalings-)verplichtingen van LESSEE jegens PURE.

15. Beëindiging leasecontract

Einde leasecontract
Een individueel leasecontract eindigt wanneer de contractduur van het leasecontract is verstreken, de leaseauto fysiek bij PURE is ingeleverd en de eindafrekening is opgemaakt. Het leasecontract kan ook eindigen voor het verstrijken van de overeengekomen contractduur op grond van bepalingen genoemd in  artikel 15 van deze  mantelovereenkomst of door ontbinding (al dan niet op wettelijke grond).

Wijze van beëindiging; datum
LESSEE kan een leasecontract gedurende de looptijd opzeggen tegen een datum in de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring of een verklaring per e-mail.

In een dergelijk geval is LESSEE aan PURE betaling van voortijdige beëindigingskosten verschuldigd volgens artikel 15 van deze mantelovereenkomst. Voorwaarde is dat LESSEE aan alle verplichtingen uit deze mantelovereenkomst en het leasecontract heeft voldaan.

Voortijdige beëindiging; vergoeding kosten
Wanneer het leasecontract wordt beëindigd voordat de overeengekomen looptijd is verstreken, is LESSEE aan PURE een vergoeding van de kosten voortvloeiend uit en samenhangend met voortijdige beëindiging van het leasecontract verschuldigd, naast de som van de achterstallige betalingen indien van toepassing. Deze beëindigingskosten worden gevormd door het verschil tussen de contractwaarde (zijnde de boekwaarde op het moment van contractbeëindiging vermeerderd met gederfde inkomsten voor PURE) en de handelswaarde van de auto. Daarnaast zal door PURE een afrekening worden gemaakt aan de hand van de bereikte kilometerstand in relatie tot de verstreken contractduur conform hetgeen is vastgelegd in artikel 9 van deze mantelovereenkomst. Voorts is LESSEE verplicht bij voortijdige beëindiging van het leasecontract alle kosten die hieruit voortvloeien aan PURE te vergoeden, hieronder indien van toepassing ook eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van subsidies. Wanneer het leasecontract voortijdig wordt beëindigd, worden geen minderkilometers uitgekeerd; deze worden geacht te zijn verrekend in de kosten voor voortijdige beëindiging.

Annulering voor aflevering
Mocht LESSEE na bestelling, maar voor aflevering van de leaseauto het leasecontract annuleren of deze mantelovereenkomst opzeggen, dan heeft PURE het recht aan LESSEE 15% van de cataloguswaarde van de leaseauto(‘s) aan LESSEE in rekening te brengen als vergoeding van door PURE gemaakte kosten en derving van geplande inkomsten. Indien van toepassing wordt dit bedrag vermeerderd met kosten die door de partij die de leaseauto levert in rekening worden gebracht aan PURE. Indien het bedrag van de daadwerkelijke door PURE geleden schade hoger is dan voormelde 15% van de cataloguswaarde van de leaseauto(‘s), dan dient LESSEE – teneinde PURE volledig schadeloos te stellen – het meerdere aan PURE te vergoeden.

Opzegging bij overlijden
Indien LESSEE een eenmanszaak betreft of een privépersoon, kan het leasecontract bij overlijden van LESSEE zowel per direct worden opgezegd door PURE als door een van de erfgenamen van LESSEE. Voor de opzegging van het leasecontract in verband met overlijden zijn geen kosten voor voortijdige beëindiging van het leasecontract verschuldigd. Wel zijn de erfgenamen van LESSEE verplicht PURE in kennis te stellen van het overlijden en (indien en voor zover daar sprake van is) de beneficiaire aanvaarding van de erfenis. De erfgenamen zijn dan wel verplicht de leaseauto direct na de opzegging in te leveren bij PURE of aan inlevering mee te werken. Tot het moment van inleveren zijn zij aansprakelijk voor de leaseauto en het voldoen van de leasetermijnen en overige bedragen.

Als het leasecontract is ondertekend door twee personen (of meer) kan het leasecontract niet wegens overlijden van een van hen worden opgezegd. De andere persoon (of personen) worden dan contractpartner.

Voortijdige beëindiging door PURE
In het geval dat een leasecontract voortijdig wordt beëindigd door PURE, is LESSEE verplicht de leaseauto binnen twee werkdagen bij PURE in te leveren. Wanneer hieraan door LESSEE niet wordt voldaan, is PURE of een door PURE aan te wijzen derde gerechtigd tot inname van de leaseauto over te gaan op kosten van LESSEE. Door ondertekening van deze mantelovereenkomst verleent LESSEE onherroepelijk volmacht aan PURE in gevallen waarin LESSEE verzuimt de leaseauto in bezit van PURE te stellen om de leaseauto tot zich te nemen waar deze zich mocht bevinden.

Beëindiging zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst  

PURE heeft het recht om het leasecontract zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op enig moment te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring of een verklaring per e-mail en de leaseauto in te nemen en is daarbij geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook verschuldigd aan LESSEE in de volgende gevallen:

 1. looptijd: door het verstrijken van de looptijd;
 2. bereiken totaal kilometers: door het bereiken van de totaal kilometers zoals vermeld op het leasecontract;
 3. total loss: indien de leaseauto economisch of technisch total loss raakt. Het is aan PURE om te bepalen of de leaseauto total loss Het leasecontract eindigt op de dag dat de auto total loss wordt verklaard. PURE heeft het recht om een andere leaseauto in te zetten;
 4. diefstal, verduistering of inbeslagname: indien de leaseauto (vermoedelijk) is gestolen, verduisterd, inbeslaggenomen of op andere wijze voor PURE verloren gaat. Het leasecontract eindigt 30 dagen nadat de diefstal/het totaalverlies plaatsvond c.q. dit bekend werd. Als de leaseauto wordt teruggevonden, kan PURE LESSEE verplichten deze weer in gebruik te nemen, nadat de leaseauto is geïnspecteerd en indien nodig hersteld;
 5. verzuim verplichtingen mantelovereenkomst of leasecontract: Als LESSEE na aanmaning verzuimt enige verplichting uit hoofde van deze mantelovereenkomst of het leasecontract na te komen;
 6. surseance van betaling: Als LESSEE surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend, of een regeling van zijn schulden aan zijn schuldeisers wordt aangeboden;
 7. faillissement: wanneer er faillissement van LESSEE wordt aangevraagd of LESSEE failliet wordt verklaard;
 8. schuldsanering: wanneer aan LESSEE, indien dit een natuurlijk persoon is, schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wordt verleend;
 9. beslag: als beslag wordt gelegd op (on -)roerende zaken van LESSEE of diens financiële tegoeden bij derden (waaronder banken), te zijnen laste maatregelen van conservatoire of executoriale aard worden genomen of LESSEE op enige andere wijze de vrije beschikking en/of het beheer over zijn vermogen verliest of door LESSEE of diens medeschuldenaren of borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken;
 10. buitenland: als LESSEE zich in het buitenland vestigt;
 11. beëindiging onderneming: als LESSEE besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of de feitelijke staking ervan;
 12. verhaalsmogelijkheid onvoldoende; wanneer verhaalsmogelijkheden met betrekking tot LESSEE of de leaseauto naar het oordeel van PURE in gevaar (zullen) komen en LESSEE niet bereid is aanvullende zekerheid te verschaffen;
 13. onjuiste of onvolledige gegevens: als LESSEE bij het aangaan van deze mantelovereenkomst of een hieronder vallend leasecontract onjuiste of onvolledige gegevens aan PURE heeft verstrekt;
 14. dwaling: wanneer PURE blijk krijgt van het bestaan van omstandigheden die van dien aard zijn, dat als PURE hier weet van had gehad voor het aangaan van de mantelovereenkomst, PURE deze niet zou zijn aangegaan;
 15. beëindiging verzekering: wanneer de verzekering voor de leaseauto wordt beëindigd en geen andere gerespecteerde verzekeraar de leaseauto wenst te verzekeren tegen naar oordeel van PURE aanvaardbare premie en verzekeringscondities;
 16. buitensporige reparatie- of onderhoudskosten: indien er naar het oordeel van PURE buitensporige reparatie- of onderhoudskosten voor de leaseauto gemaakt moeten worden;
 17. geen normaal gebruik: wanneer LESSEE buitensporig hoge reparatie- of onderhoudskosten aan de leaseauto maakt of veroorzaakt waardoor redelijkerwijs niet meer kan worden gesproken van normaal gebruik;
 18. wet- of regelgeving: Als PURE op grond van de wet of andere regels door de overheid wordt gedwongen haar dienstverlening aan LESSEE te stoppen; en
 19. criminele activiteiten: indien LESSEE de leaseauto gebruikt voor criminele activiteiten.

Vergoeding voortijdige beëindiging
Als het leasecontract voortijdig wordt beëindigd om eender welke reden genoemd in dit artikel, is LESSEE aan PURE betaling van voortijdige beëindigingskosten verschuldigd volgens artikel 15 van deze mantelovereenkomst.

Kennisgevings- en informatieplicht
LESSEE is verplicht PURE onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen wanneer zich een situatie voordoet als genoemd in sub 4 tot en met 11 van dit artikel. LESSEE verbindt zich om een derde die beslag legt op de leaseauto terstond bekend te maken en inzage te geven in onderhavige mantelovereenkomst en het leasecontract behorende bij de leaseauto.

16. Inlevering van de leaseauto
Inleveringsverplichting

Lessee verplicht zich tot inlevering van de leaseauto indien:

 1. de leaseperiode is geëindigd;
 2. het contract is geannuleerd of ontbonden door LESSEE of PURE; of
 3. PURE LESSEE daartoe heeft verzocht. 

Schoon, schadevrij en compleet
Aan het einde van de looptijd van het contract is LESSEE verplicht om de leaseauto in- en uitwendig schoon, schadevrij en compleet met alle toebehoren en documenten  bij PURE in te leveren tijdens normale kantooruren.

Bezittingen en eigendommen van Lessee die zich na moment van inlevering nog in de leaseauto bevinden, worden geacht te zijn prijs gegeven door LESSEE. LESSEE doet in een dergelijke situatie aldus onvoorwaardelijk afstand van zijn eigendomsrecht in welk verband PURE het eigendom verwerft. Daarbij is PURE niet gehouden tot enige vergoeding.

Staat leaseauto
De leaseauto dient bij inlevering in een staat te verkeren die gebruikelijk is, gerelateerd aan de leeftijd en kilometerstand van de leaseauto bij normaal gebruik en onderhoud. Indien de auto meer dan normale gebruikersschade (zoals bijvoorbeeld krasjes rond de handgrepen of steenslag) vertoont, komen de door PURE te bepalen herstelkosten en/of waardevermindering van de leaseauto voor rekening van LESSEE.

Aangebrachte accessoires
De accessoires die door LESSEE zijn aangebracht  worden geacht eigendom van PURE te worden, zonder dat PURE is gehouden tot enige vergoeding.

Bindend innamerapport
PURE maakt een zowel voor PURE als voor LESSEE bindend innamerapport van de leaseauto op. Op dit innamerapport worden de inleverdatum, kilometerstand, staat van de auto en al dan niet ingeleverde  toebehoren en documenten genoteerd. Indien LESSEE niet aanwezig is bij het opmaken van het innamerapport dan is het eenzijdig door PURE opgemaakte rapport niettemin bindend voor LESSEE. Op verzoek van LESSEE verstrekt PURE een kopie van het innamerapport.

Innamerapport
Op het innamerapport genoteerde en niet eerder aan PURE gemelde schades komen samen met de kosten voor taxatie voor rekening van LESSEE. Kosten voor het vervangen of herstellen van ontbrekende of beschadigde toebehoren en documenten komen voor rekening van LESSEE. Dit geldt eveneens voor de kosten die voortvloeien uit het ontbreken van de toebehoren van de leaseauto.

Aangebrachte bestickering; (kosten) verwijdering
Als de leaseauto is voorzien van bestickering en deze voor inleveren van de leaseauto niet is verwijderd, brengt PURE de kosten voor het ontstickeren in rekening aan LESSEE. Mocht door verwijdering van bestickering schade ontstaan of zichtbaar worden, komt deze schade voor rekening van LESSEE.

Inlevering bij een derde
Indien tussen LESSEE en PURE is overeengekomen dat LESSEE de leaseauto bij een derde inlevert, is LESSEE verplicht om aan PURE te melden wanneer en waar de leaseauto is ingeleverd. Nadat deze melding heeft plaatsgevonden, zal PURE de leaseauto zo spoedig mogelijk (laten) ophalen. Als inleverdatum geldt de datum waarop de leaseauto bij PURE is aangekomen. LESSEE blijft verantwoordelijk voor de leaseauto tot het moment waarop deze bij PURE is gearriveerd. Een eventueel bij een derde getekend inleverformulier geldt niet als definitief innamerapport. PURE zal na binnenkomst van de leaseauto een innamerapport opmaken dat bindend is voor LESSEE. Op verzoek van LESSEE verstrekt PURE een kopie van het innamerapport.

Inleveringstermijn
Indien LESSEE de leaseauto niet binnen de door PURE gestelde termijn inlevert heeft dit tot gevolg dat de (betalings-)verplichtingen van LESSEE voortduren. Voorts heeft PURE het recht de auto op te (laten) halen. Alle hiermee gepaard gaande kosten en risico’s komen voor rekening van LESSEE.

LESSEE verleent PURE het recht om de plaats te betreden waar de leaseauto zich bevindt en deze mee te nemen. Tot het tijdstip waarop de leaseauto in bezit is van PURE is LESSEE aansprakelijk voor beschadiging aan of tenietgaan van de leaseauto.

Ophalen leaseauto door PURE
Als de leaseauto door PURE wordt opgehaald, kan PURE hiervoor kosten in rekening brengen aan LESSEE.

Inleveren brandstofpas
Indien bij de leaseauto een door of namens PURE verstrekte brandstofpas hoort (kenteken van de leaseauto staat op de pas), dient deze brandstofpas bij de leaseauto te worden ingeleverd, zodat PURE de betreffende pas kan deactiveren. Het is LESSEE niet toegestaan de pas nog te gebruiken na inlevering van de leaseauto.

17. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid LESSEE
LESSEE is aansprakelijk voor alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het leasen en het gebruik van de leaseauto en vrijwaart PURE hiervan. Deze aansprakelijkheid en vrijwaring geldt niet in geval van schade welke op grond van deze mantelovereenkomst voor rekening van PURE komt of die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PURE. LESSEE is tevens aansprakelijk voor:

 1. kosten en/of schade door schuld: alle kosten en/of schaden die voortkomen uit gebreken of gebruik van de leaseauto, hoe ook genaamd, die zijn ontstaan door schuld van LESSEE;
 2. toegebrachte schade: alle aan de (toebehoren van de) leaseauto, LESSEE, berijder of aan derden toegebrachte schade (waaronder mede begrepen directe dan wel indirecte gevolgschade en (im-) materiele schade), al dan niet door schuld van LESSEE of berijder;
 3. vorderingen: alle vorderingen jegens PURE op grond van de aanhef van deze bepaling;
 4. boetes, vergoedingen, schadeloosstellingen en kosten: alle boetes, vergoedingen, schadeloosstellingen en kosten die aan PURE worden opgelegd op grond van de Wegenverkeerswet (of andere wet- of regelgeving met betrekking tot het verkeer) als gevolg van door LESSEE en/of berijder van de leaseauto gepleegde strafbare feiten;
 5. overtreding van de Wegenverkeerswet: vorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met de Wegenverkeerswet (of andere wet-of regelgeving met betrekking tot het verkeer);
 6. reparatie en vervanging banden bij niet normaal gebruik: reparatie en vervanging van banden anders dan ten gevolge van normaal gebruik, dit uitsluitend ter beoordeling aan PURE;
 7. verwaarlozing, onoordeelkundig gebruik en overbelasting leaseauto: reparaties en werkzaamheden welke het gevolg zijn van verwaarlozing, onoordeelkundig gebruik, overbelasting van de leaseauto, dit uitsluitend ter beoordeling aan PURE;
 8. reparatie en onderhoud niet standaarduitrusting: reparatie en onderhoud van al datgene dat niet behoort tot de standaarduitrusting van de leaseauto, zoals omschreven in het leasecontract;
 9. boetes en kosten plegen strafbaar feit: boetes, kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen die ontstaan door (of het gevolg zijn van) het plegen van een strafbaar feit op grond van Nederlandse of buitenlandse (verkeers) wetgeving met de leaseauto vanaf het moment van in ontvangstname tot en met het moment van inleveren van de leaseauto; en
 10. opgelegde belastingen: belastingen die bij of na beëindiging van het leasecontract door de overheid worden opgelegd en die door PURE niet kunnen worden teruggevorderd.

Vergoeding boete, vordering of belasting
Wanneer PURE wordt geconfronteerd met een  boete, vordering of belasting zoals (niet uitputtend) bedoeld in de voorgaande bepaling, brengt  PURE deze in rekening aan LESSEE. PURE heeft in het kader daarvan het recht een door PURE vast te stellen bedrag aan administratiekosten aan LESSEE in rekening te brengen als vergoeding voor de benodigde handelingen die PURE ten behoeve van (administratieve) verwerking en betaling verricht.

Afwikkeling met politie of rechterlijke macht; maatregelen
LESSEE machtigt PURE door haar geschikt geachte maatregelen te treffen voor afwikkeling met politie of de rechterlijke macht. Daaronder valt tevens het kenbaar maken van gegevens van LESSEE of de berijder van de leaseauto. LESSEE is gehouden op eerste verzoek van PURE naam en adres van de berijder aan PURE door te geven.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Pure is in ieder geval niet aansprakelijk in de navolgende situaties:

 1. tijdelijk geen gebruik kunnen maken van (of gebrek aan) de leaseauto: indien LESSEE geen gebruik kan maken van de leaseauto of schade lijdt in verband met een gebrek aan de leaseauto, is PURE niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende schade, tenzij de schade het gevolg is van een eigen gebrek van de leaseauto dat PURE bij aflevering kende of behoorde te kennen. Voor andere directe schade die LESSEE lijdt ten gevolge of naar aanleiding van het leasecontract lijdt, is PURE alleen aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PURE. PURE is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of verminderde goodwill;
 2. niet functioneren brandstofpas: PURE is niet aansprakelijk voor schade die LESSEE lijdt als gevolg van niet-functioneren van de brandstofpas of systemen die voor het gebruik van de brandstofpas benodigd zijn;
 3. informatie van derden: PURE is niet aansprakelijk voor verschillen tussen door derden opgegeven prestaties en werkelijke prestaties van de leaseauto in de praktijk. Denk hierbij aan opgaven met betrekking tot bijvoorbeeld (brandstof-)verbruik, actieradius, laadsnelheid, milieuprestaties (uitstoot), werking van op de leaseauto aanwezige (veiligheids-)voorzieningen of opties, en dergelijke;
 4. onjuiste opgaven: Bij het opgeven van gegevens betracht PURE uiterste zorgvuldigheid. Het kan niettemin voorkomen dat opgaven onjuistheden bevatten. PURE moedigt LESSEE aan opgaven op onjuistheden te controleren. PURE is niet aansprakelijk voor eventuele financiële of fiscale gevolgen voortvloeiend uit onjuiste opgaven; en
 5. belasting privégebruik: belasting voor privégebruik van de leaseauto komt voor rekening en verantwoording van de berijder. Voor wijzigingen ten aanzien van de fiscale bijtelling, van welke aard dan ook, kan PURE niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet wanneer een voordelige fiscale bijtelling vervalt door voortijdig beëindigen van het leasecontact, al dan niet wegens total loss van de leaseauto.

Opzet of bewuste roekeloosheid PURE
Indien schade ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid door PURE dan komt de vergoedingsverplichting  die hiervan het gevolg is voor rekening van PURE. Van dergelijke opzet danwel bewuste roekeloosheid is sprake indien de schade die is ontstaan het gevolg is van opzettelijk en wederrechtelijk handelen danwel nalaten door PURE jegens LESSEE.  Hieronder wordt mede begrepen de schade die het gevolg is van het verzaken van de uit hoofde van deze mantelovereenkomst dan wel het individuele leasecontract op PURE rustende verplichtingen.

18. Maatregelen van derden en overdracht en verpanding van rechten

Meldings- en informatieplicht eigendom
Indien derden ten opzichte van de leaseauto rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, is LESSEE verplicht dit onmiddellijk aan PURE te laten weten en om aan derden kenbaar te maken dat PURE de eigenaar is van de leaseauto.

Maatregelen door PURE
PURE zal maatregelen nemen die PURE nodig acht ter bescherming van haar rechten. Met het aangaan van deze mantelovereenkomst machtigt LESSEE PURE om dergelijke maatregelen eventueel in de naam van LESSEE te treffen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van LESSEE.

Betalingsverplichting
Maatregelen van derden of beslaglegging ontheffen LESSEE niet van diens verplichtingen jegens PURE, waaronder inbegrepen betaling van de leaseprijs. De verplichting tot doorbetaling van de leaseprijs loopt door tot het moment dat PURE weer fysiek in bezit is van de leaseauto, ook indien de geplande einddatum van het leasecontract tijdens de beslagperiode werd gepasseerd.

Overdracht en bezwaring door PURE
PURE heeft het recht om haar rechten en plichten uit hoofde van deze mantelovereenkomst en het eigendomsrecht op de leaseauto aan een derde over te dragen of te bezwaren met enig zakelijk recht. PURE is niet verplicht LESSEE hierover te informeren. LESSEE stemt met het aangaan van deze mantelovereenkomst bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

19. Hoofdelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien LESSEE  in deze mantelovereenkomst en/of het individuele leasecontract aangeduid wordt met twee of meerdere (rechts)personen die zich hoofdelijk verbonden verklaren ten aanzien van alle verplichtingen uit hoofde van alle rechtsverhoudingen tussen PURE en LESSEE dan kunnen zij door PURE hoofdelijk en/of gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ieder van hen is voor het geheel aansprakelijk. Wanneer enige verplichting op één of meerdere rechtsopvolgers overgaat zullen deze voor de nakoming daarvan hoofdelijk verbonden zijn.

Onder hoofdelijk schuldenaar wordt in dit artikel mede een borg begrepen.

Individuele behandeling hoofdelijkheid
Uitstel van betaling, ontslag uit hoofdelijke verbondenheid en afstand om niet (kwijtschelding) of afstand om baat (schuldvernieuwing) die LESSEE  aan een van de hoofdelijke schuldenaren verleent of een aanbod tot afstand om niet of om baat dat LESSEE  tot een van de hoofdelijke schuldenaren richt, betreft alleen die schuldenaar.

Hoofdelijke gebondenheid
Ondertekening van deze mantelovereenkomst en/of het individuele leasecontract waarin hoofdelijke gebondenheid wordt vastgelegd, houdt mede in afstand door een hoofdelijk schuldenaar van het recht om de bevrijding van zijn aansprakelijkheid in te roepen indien LESSEE  een bevoegdheid tot verrekening met een schuld aan een andere schuldenaar verloren heeft doen gaan.

Verlenging, wijziging en instemming
Een hoofdelijke schuldenaar blijft volledig gebonden ook indien de looptijd wordt verlengd, de voorwaarden van een leaseovereenkomst worden gewijzigd of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd, tot welk een en ander LESSEE  uitdrukkelijk bevoegd is, zonder daartoe de medewerking of toestemming van die schuldenaar te behoeven.

20. Overmacht

Definitie
Onder overmacht wordt onder andere verstaan:

 1. niet tijdige of uitblijvende aanlevering van de leaseauto of andere benodigdheden door fabrikant, importeur, leverancier, gebruiker aan PURE;
 2. werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van de leaseauto tussen het moment van afsluiten van het leasecontract en de aflevering van de leaseauto;
 3. belemmerende overheidsmaatregelen, waaronder opvordering van overheidswege; en
 4. natuurramp of pandemie.

Opschortings- en annuleringsrecht PURE

In geval van overmacht heeft PURE het recht haar verplichtingen uit de mantelovereenkomst op te schorten totdat de overmacht ophoudt te bestaan of de mantelovereenkomst te annuleren. Deze keuze is aan PURE en in geen van deze gevallen is PURE gehouden tot enige schadevergoeding.

21. Kosten en belastingen

Kosten voor rekening LESSEE

Indien PURE kosten maakt voortvloeiende uit de mantelovereenkomst en/of voor het behoud van haar rechten, komen deze kosten voor rekening van LESSEE. Denk aan

 1. door de banken in rekening gebrachte overboekingskosten;
 2. kosten van incasso, sommaties en/of gerechtelijke procedures;
 3. stallingskosten; en
 4. eventuele belastingen of heffingen welke niet in de leaseprijs zijn inbegrepen.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Nederlands recht
Op deze mantelovereenkomst, de leasecontracten en alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende (rechts)handelingen en verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Alle geschillen die uit de mantelovereenkomst, de leasecontracten en alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende (rechts)handelingen en verbintenissen ontstaan worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. PURE heeft het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland.

23. Gegevensverwerking

Gebruik (persoons)gegevens
PURE verwerkt in het kader van de uitvoering van de mantelovereenkomst en de individuele leasecontracten als verwerkingsverantwoordelijke (persoons)gegevens van LESSEE en berijder(s). De (persoons)gegevens worden door PURE vertrouwelijk en zorgvuldig verwerkt op een wijze  die overeenstemt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel (persoons)gegevens
LESSEE geeft (de ondernemingen behorende tot de groep van) PURE toestemming om haar (persoons) gegevens te verwerken voor:

 • het uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen;
 • het aangaan van (en uitvoering geven aan) deze mantelovereenkomst c.q. de individuele leasecontracten;
 • marketingactiviteiten van PURE;
 • ten behoeve of ter verbetering van de dienstverlening van PURE; en
 • wetenschappelijk- of statistisch onderzoek.

Verwerking (persoons) gegevens van een derde
Indien PURE het nodig acht voor het aangaan danwel uitvoering geven aan deze mantelovereenkomst en/of het individuele leasecontract de (persoons)gegevens van een derde – zoals de feitelijke bestuurder – te verwerken dan draagt LESSEE de betreffende (persoons)gegevens over aan PURE. Daarbij overlegt LESSEE schriftelijke stukken die doen blijken dat de desbetreffende derde akkoord gaat met de verwerking van diens persoonsgegevens door LESSEE en PURE. Indien de (persoons)gegevens van de betrokken derde wijzigen draagt LESSEE er zorg voor dat PURE op de hoogte wordt gesteld van de betreffende wijziging. Dit betreft in ieder geval de wijzigingen die zijn opgenomen in het kopje ‘wijziging (persoons)gegevens’.  LESSEE is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door haar opgegeven (persoons-)gegevens en garandeert dat deze niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken; aanvullende regeling
Indien LESSEE de (persoons)gegevens van een derde beschikbaar stelt aan PURE dan zijn LESSEE  en PURE te beschouwen als ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. LESSEE en PURE zijn als ‘gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken’ te beschouwen indien en voor zover zij gezamenlijk de doeleinden en middelen bepalen van de verwerking. Daartoe ondertekenen PURE en LESSEE een aanvullende regeling waarin op transparante wijze is aangegeven (i) welke verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens op PURE en LESSEE rusten en welke verantwoordelijkheden zij in dat kader dragen, (ii) welke rol zij vervullen bij de gegevensverwerking, (iii) wat hun verhouding is tot de persoon wiens (persoons)gegevens worden verwerkt.

LESSEE verplicht zich de voormelde regeling beschikbaar te stellen aan de persoon wiens (persoons)gegevens gezamenlijk door PURE en LESSEE worden verwerkt. Daarbij dient LESSEE aan de betreffende persoon kenbaar te maken dat hij zowel LESSEE als PURE kan verzoeken om inzage, wijziging en verwijdering van zijn (persoons)gegevens. In het kader daarvan verplicht LESSEE zich de contactgegevens van PURE aan de betreffende persoon kenbaar te maken.

Wijziging (persoons)gegevens
LESSEE verplicht zich PURE vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen van wijziging van (persoons)gegevens, waarvan LESSEE kan vermoeden dat deze relevant zijn voor PURE. Hieronder wordt in ieder geval verstaan wijzigingen in:

 1. adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres;
 2. inschrijving Kamer van Koophandel;
 3. juridische structuur, zeggenschap en eigendomsverhoudingen van de onderneming van LESSEE; en
 4. overdracht of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van LESSEE.

Beroep op wijziging
Een beroep op een eventuele wijziging van gegevens is uitgesloten totdat LESSEE deze wijziging schriftelijk aan PURE heeft doorgegeven en PURE zich hiermee akkoord heeft verklaard. Alle gevolgen van wijzigingen die niet of niet tijdig aan PURE zijn doorgegeven komen voor rekening van LESSEE.

Delen overeenkomsten of informatie
Het is noch PURE noch LESSEE toegestaan informatie of overeenkomsten die onderling zijn aangegaan te delen met derden, ook niet wanneer de betreffende overeenkomsten geëindigd zijn. Dit geldt niet wanneer:

 1. vereist voor uitvoering: de informatie aan een derde verstrekt moet worden in het kader van het uitvoeren van de mantelovereenkomst of het leasecontract. Denk hierbij aan verzekeraars, banken of derden die onderhoud of reparaties uitvoeren;
 2. wettelijke plicht: LESSEE of PURE de informatie uit hoofde van wet- of regelgeving aan een derde moet verstrekken zoals bijvoorbeeld de belastingdienst; en
 3. gelieerde onderneming: het is PURE toegestaan informatie te delen met aan haar gelieerde ondernemingen.

Delen inloggegevens
Inloggegevens die PURE aan LESSEE verstrekt in het kader van het gebruik van websites of apps mogen niet worden gedeeld met derden.

Recht op inzage
Indien LESSEE een overzicht wenst te verkrijgen van de (persoons)gegevens die PURE van haar in haar bezit heeft, kan hij daartoe per mail verzoeken.

Wijziging persoonsgegevens
Indien LESSEE van mening is dat de (persoons)gegevens die PURE van haar in haar bezit heeft, onjuist of onvolledig zijn, dan wordt LESSEE verzocht dit per mail kenbaar te maken aan PURE.

(Laten) verwijderen persoonsgegevens
Indien PURE op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is de (persoons)gegevens van LESSEE danwel een derde te bewaren, kan zij gedurende die termijn niet overgaan tot verwijdering. Indien deze termijn verstreken is en bewaring niet langer nodig is, zal PURE overgaan tot verwijdering. Indien het LESSEE wenselijk voorkomt dat PURE overgaat tot verwijdering van zijn persoonsgegevens, kan hij  PURE hiertoe per mail verzoeken. Dit verzoek kan echter niet worden ingewilligd indien PURE op grond van wet- of regelgeving verplicht danwel anderszins genoodzaakt is de betreffende (persoons)gegevens te behouden.

24. Bestelauto

Fiscale voordelen
Wanneer de leaseauto een bestelauto betreft, baseert PURE het leasecontract op het verkrijgen van de fiscale voordelen die hiermee gepaard gaan. Dit betreft vrijstelling van de afdracht van BPM en een gunstiger tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Ondernemersverklaring
In verband met de vereisten die hieraan zijn gesteld ontvangt LESSEE van PURE voor aflevering van de bestelauto een door LESSEE te ondertekenen ondernemersverklaring. Hierin wordt vastgelegd dat:

 • LESSEE ondernemer is als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
 • Het ondernemerschap van LESSEE geen betrekking heeft op het ondernemerschap bedoeld in het zesde lid van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
 • De leaseauto meer dan bijkomstig in de onderneming van LESSEE wordt gebruikt: LESSEE gebruikt de besteleauto voor tenminste het daartoe aangewezen wettelijke minimumpercentage voor zijn onderneming; en
 • LESSEE bij wijziging van deze omstandigheden PURE hiervan onmiddellijk in kennis zal stellen

Wanneer niet (meer) wordt voldaan aan deze vereisten zal LESSEE PURE hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de verklaring intrekken. Indien PURE desalniettemin een naheffing ontvangt met betrekking tot het BPM omdat LESSEE niet meer voldoet aan de voornoemde vereisten, is LESSEE verplicht deze kosten (alsmede de kosten die daarmee samenhangen c.q. daarvan het gevolg zijn) aan PURE te vergoeden.

Wijziging bestelauto
Het is LESSEE niet toegestaan dusdanige wijzigingen aan de leaseauto aan te brengen dat deze niet meer als bestelauto is te beschouwen in de zin van de wet.

Naheffing
Als aan PURE naheffing van BPM, motorrijtuigenbelasting of een andere fiscale maatregel wordt opgelegd, zal LESSEE de opgelegde bedragen op eerste verzoek aan PURE betalen. Indien deze bedragen aan LESSEE worden opgelegd, betaalt LESSEE deze zelf en berekent deze niet door aan PURE.

25. Slotbepalingen

Nietige bepaling
Indien een bepaling uit deze mantelovereenkomst of een deel ervan nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen of het resterende deel van de betreffende bepaling onverkort van kracht. LESSEE en PURE zullen in zo’n geval in overleg treden om ter vervanging van de vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te komen. Daarbij worden het doel, de strekking en de geest van de vernietigde bepaling in acht genomen.

Voorafgaande overeenkomsten
In geval van strijdigheid met voorafgaande overeenkomsten –  waaronder mede begrepen de Bestuurdershandleiding van PURE alsmede mondelinge dan wel schriftelijke afspraken of voorwaarden – prevaleert deze mantelovereenkomst boven voorafgaande overeenkomsten welke schriftelijk of mondeling tussen LESSEE en PURE zijn aangegaan met betrekking tot aangelegenheden welke in onderhavige mantelovereenkomst zijn geregeld.

Afwijkingen c.q. aanvullingen
Afwijking c.q. aanvulling van de afspraken en bepalingen van deze mantelovereenkomst is slechts toegestaan indien sprake is van een eenzijdige wijziging door PURE zoals bedoeld in artikel 1 van deze mantelovereenkomst of wanneer de betreffende afwijking c.q. aanvulling schriftelijk tussen LESSEE en PURE is overeengekomen en door zowel LESSEE als PURE rechtsgeldig voor akkoord is getekend.

Contactgegevens PURE
Vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan ons kenbaar maken. Telefonisch is PURE bereikbaar via het telefoonnummer 072-5671336. Het e-mailadres waarop u PURE kunt bereiken is [email protected].

Post kunt u adresseren aan:

Pure Lease B.V.

Robbenkoog 6

1822 BB Alkmaar

.