Pure Lease en ons privacybeleid

Pure Lease B.V. handelend onder de naam Pure Lease (hierna: ‘wij’ of ‘Pure Lease’) is een aanbieder van mobiliteitsdiensten, waaronder operationele lease van voertuigen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze zakelijke klanten en leaserijders (hierna: ‘u’).

Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), overige geldende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Pure Lease is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze
contactgegevens zijn:

Pure Lease
Robbenkoog 6
1822 BB Alkmaar
Tel. +31 (0)72 567 13 36
E-mail: [email protected]

U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via: [email protected].

Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is de grondslag daarvan?

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum,
  telefoonnummer, e-mailadres, en gegevens met betrekking tot uw identiteitsbewijs.
 • Gegevens met betrekking tot de (lease)overeenkomst bijvoorbeeld kenteken, voertuiggegevens, locatie- gegevens, onderhouds- en schadegegevens, verzekeringsgegevens, tankgegevens en boetes.

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • Omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Om uitvoering te kunnen geven aan een (lease)overeenkomst;
 • Omdat u daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • om te beoordelen of wij met u een (lease)overeenkomst kunnen aangaan. om u te kunnen identificeren, zodat we weten voor wie we de diensten kunnen uitvoeren.
 • om met u een (lease)overeenkomst te sluiten en daaraan uitvoering te geven. Als wij met u een (lease)overeenkomst hebben gesloten dan kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken:
 • om contact met u te onderhouden (bijvoorbeeld per post, e-mail & telefonisch)
 • om onderhoud, reparatie en schadeherstel aan het voertuig te laten verrichten;
 • om het voertuig te laten keuren, bijvoorbeeld voor de APK;
 • om verzekeringen af te sluiten en te beheren;
 • om nood- of pechhulp te verlenen;
 • om vervangend vervoer ter beschikking te stellen;
 • om een tankpas van onze leverancier aan u ter beschikking te stellen en de betalingen die daarmee zijn gedaan af te handelen; om zorg te dragen voor de betaling enlof afhandeling van boetes; voor het afwikkelen van claims, bijvoorbeeld als sprake is van schade, een ongeval of diefstal; voor facturatie en betalingsdoeleinden; voor marketing en promotieactiviteiten; om nieuwsbrieven, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken aan u te versturen; voor rapportage doeleinden. om onze eigendommen en belangen te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van juridische
 • procedures of in verband met maatregelen tegen fraude of diefstal.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Voor de uitvoering van een (lease)overeenkomst met u kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden. Voorbeelden hiervan zijn aan Pure Lease gelieerde bedrijven, autodealers, garages en verzekeraars. In die gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat noodzakelijk en relevant is voor de diensten die de derde verleent.

Ook is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben of als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Als wij u gevraagd hebben om toestemming in verband met een verwerking of verstrekking, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.

Derden en aan ons gelieerde bedrijven die uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten. U kunt een lijst van categorieën van onze dienstverleners op verzoek ontvangen.

Kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt?

Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Indien daarvan sprake is dan verzekeren wij ons ervan dat een afdoende beschermingsniveau van uw persoonsgegevens is gewaarborgd en dat de doorgifte alleen plaatsvindt in overeenstemming met de eisen die de AVG daaraan stelt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Als de (lease)overeenkomst met u eindigt dan bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Tot deze maatregelen behoren onder andere:

 • Bijgewerkte en up-to-date policies en werkinstructies en controle van de naleving daarop.
 • Scheiding van taken en rollen, zodat onze medewerkers alleen toegang hebben tot uw persoonsgegevens als dat voor hun functie en rol noodzakelijk is.
 • Het trainen van onze medewerkers.
 • Fysieke beveiliging van de locaties waar wij uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld toegangs- controle en camerabewaking).
 • IT-beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld beveiligde servers, firewalls en encryptie).

Welke rechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken?

De AVG kent u de volgende rechten toe:

 • Recht op inzage en rectificatie. Op grond van artikel 15 AVG heeft u het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Ook heeft u het recht op rectificatie als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op wissen. Op grond van artikel 17 AVG heeft u onder omstandigheden het recht om uw persoons- gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn. Als wij een zwaarder wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.
 • Recht op beperking van de verwerking. Op grond van artikel 18 AVG heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op ontvangst en overdracht. Op grond van artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoons- gegevens van ons te ontvangen of door ons te laten overdragen aan een derde. Recht op bezwaar tegen verwerking. Op grond van artikel 21 AVG heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij een zwaarder wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waar rechtsgevolgen aan verbonden zijn. In het kader van ons acceptatie- proces worden uw persoonsgegevens automatisch verwerkt en worden (deels) automatische besluiten genomen over uw kredietwaardigheid.
 • Recht op klachten indienen. Op grond van artikel 77 AVG heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoons- gegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  Uiteraard kunt u uw klacht altijd eerst aan ons voorleggen. Daarvoor kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, laten wij u weten wat het verdere verloop van de procedure is.

Wijzing van deze privacyverklaring

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring kunnen wijzigen. Op www.purelease.nl vindt u altijd de meest recente versie van deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Cookies

Zo werkt de cookie
Bij het accepteren van de cookies wordt er een klein tekstbestand in je browser geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen, die bij een volgend bezoek door ons weer wordt herkend. Deze informatie bestaat uit gegevens en instellingen die je hebt toegepast op Pure Lease B.V.

Om het volgende bezoek aan Pure Lease B.V. nét even iets aangenamer te maken, maken we gebruik van de volgende soort cookies:

Functionele cookies (Noodzakelijk)
Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor een goed functionerende website. Door basisfuncties als het automatisch invullen van al bekende gegevens, paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies moet jij dus elke keer je gegevens opnieuw invullen en kan deze website niet naar behoren functioneren.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Advertentiecookies (Marketing)
Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers op de juiste (social) platforms de juiste advertentie te laten zien. Het doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Op deze manier kunnen wij ons advertenties en marketing zo efficiënt mogelijk inrichten.

Analyserende cookies (Statistieken)
Dankzij deze cookies kijken wij op welke pagina’s de bezoekers van Pure Lease B.V. vastlopen. Op basis van deze statistieken en data kunnen wij Pure Lease B.V. blijven optimaliseren.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.purelease.nl