Winterbandenregeling

Banden vormen een zeer belangrijk onderdeel van elke auto. Zij vormen het enige contact dat de auto heeft met het wegdek. Om de veiligheid te waarborgen, dienen de banden veel grip op het wegdek te hebben en water af te voeren. Winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling en een ander profiel dan zomerbanden, waardoor ze zorgen voor meer grip bij buitentemperaturen onder ca. 7 graden Celsius. In Nederland is het gebruik van winterbanden niet verplicht, in bepaalde landen om ons heen wel.

Indien de component Winterbanden deel uitmaakt van een bij Pure Lease afgesloten leasecontract, zijn ten aanzien hiervan de condities en voorwaarden zoals geschetst in onderhavig document van toepassing.

 • Indien Winterbanden deel uitmaken van het leasecontract zijn de kosten voor aanschaf van winterbanden, het twee keer per jaar wisselen van de banden en de eventuele vervanging van versleten winterbanden hierin opgenomen.
 • De component Winterbanden is alleen mogelijk wanneer de componenten Reparatie, Onderhoud en Banden eveneens deel uitmaken van het leasecontract.
 • Pure Lease bepaalt of een set winterbanden wordt aangeschaft welke op de reeds op de aanwezige velgen van de auto worden gemonteerd, of een complete winterset bestaande uit winterbanden en een extra set velgen. Indien voor het laatste wordt geopteerd, kan Pure Lease ervoor kiezen om een winterset met een kleinere velgmaat dan de zomerbanden te gebruiken, mede daar dit voor optimaal gebruik van de eigenschappen van winterbanden gunstig is. Gestreefd wordt naar montage van winterbanden in de snelheidscategorie die overeenkomt met de maximum snelheid van de betreffende auto. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld vanwege niet beschikbaar zijn) kunnen winterbanden worden gemonteerd in een lagere snelheidscategorie. Dit is wettelijk toegestaan, mits dit in de auto wordt gemeld door middel van een sticker op het dashboard.
 • Een nieuwe leaseauto wordt afgeleverd op zomerbanden. De berijder kan winterbanden laten monteren bij een in overleg met Pure Lease te bepalen dealer of bandenbedrijf. De betreffende leverancier van de winterbanden dient vooraf contact op te nemen met Pure Lease voor het verkrijgen van akkoord. Pure Lease verstrekt een akkoordnummer.
 • Pure Lease stelt zich niet aansprakelijk voor het onverhoopt niet beschikbaar zijn van winterbanden op het gewenste moment van eerste montage.
 • Het wisselen van de banden en de opslag van de bandenset waarop niet wordt gereden worden verzorgd door de betreffende dealer of bandenbedrijf.
 • De berijder dient zelf een afspraak voor het wisselen van banden in te plannen bij de dealer of bandenbedrijf. Winterbanden kunnen worden gemonteerd vanaf oktober, zomerbanden kunnen worden gemonteerd vanaf maart. Om optimaal gebruik van zowel de winter-als de zomerbanden te realiseren, dient de berijder de bandenwissel tijdig te laten plaatsvinden. Indien de bandenleverancier of Pure Lease de berijder niet of niet tijdig informeert over het wisselen van de banden en een aanrijding ontstaat, kan dit nimmer op Pure Lease en/of de bandenleverancier worden verhaald.
 • Indien een andere berijder gebruik gaat maken van de auto en deze de bandenwissels bij een andere dealer of bandenleverancier wenst te laten uitvoeren, kan deze de banden in overleg met Pure Lease (laten) verplaatsen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden separaat doorbelast aan lessee.
 • Voor winterbanden gelden in Nederland ten aanzien van de profieldiepte geen andere wettelijke vereisten dan aan zomerbanden. Dat wil zeggen, dat de wettelijke minimale profieldiepte 1,6 mm bedraagt. Pure Lease acht deze profieldiepte te weinig om winterbanden goed te laten presteren. Derhalve worden winterbanden niet meer opnieuw gemonteerd wanneer de profieldiepte op moment van de bandenwissel minder dan 4,0 mm bedraagt.
 • Uit oogpunt van efficiënt gebruik van grondstoffen en kostenefficiëntie kan Pure Lease (winter-)banden of een winterset welke eerder op een andere auto zijn/is gebruikt inzetten.
 • Indien met winterbanden te lang wordt doorgereden en hierdoor onnodig slijtage aan deze banden ontstaat, kan Pure Lease de hierdoor ontstane kosten aan lessee doorberekenen.
 • Ten behoeve van de uitvoering van de winterbandenregeling worden door zowel Pure Lease als de leverancier van de banden gegevens vastgelegd. Het betreft hier onder andere, doch niet uitsluitend: naam, adresgegevens, contactgegevens van de bestuurder, kenteken van de auto en maat, merk en type van de banden alsmede de millimeters profieldiepte.
 • De winterbanden of de winterset blijven/blijft eigendom van Pure Lease. Bij inleveren van de leaseauto dienen de op dat moment niet gemonteerde banden (winterbanden in de zomerperiode, zomerbanden in de winterperiode) bij Pure Lease danwel de bandenleverancier welke de opslag verzorgt aanwezig te zijn. Indien de niet gemonteerde banden(-set) niet, niet tijdig of niet compleet wordt ingeleverd, zal de restwaarde aan lessee worden doorbelast.